• De begroting voor het primair onderwijs 2016 bouwt voort op eerder gemaakte afspraken. Om leerlingen optimaal op hun toekomst voor te bereiden, roept de PO-Raad het kabinet echter op een samenhangende toekomstvisie uit te werken over de ontwikkeling van kinderen. Die ontbreekt nu waardoor te veel aan losse knoppen wordt gedraaid en beleid wordt gestapeld.

  • Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van OCW voor 2015 is er een hausse aan moties ingediend en aangenomen. In deze lobby-update een reactie op de aangenomen moties.

  • De Tweede Kamer is zoekende naar een nieuwe balans tussen regels en ruimte voor het onderwijs. Dat is opvallend tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting op donderdag 6 november. De roep om ruimte blijkt uit de aandacht die de Kamerleden besteden aan de wijze waarop de Inspectie van het Onderwijs zou moeten werken. Anderzijds stellen ze veel vragen over de precieze besteding van middelen.

  • Om de gezamenlijke ambitie van kabinet en PO-Raad voor beter onderwijs waar te maken, is het van belang dat het onderwijsstelsel wordt vernieuwd. De Tweede Kamer zou bij de beoordeling van beleid, de discussie over stelselwijzigingen en vernieuwingen niet uit de weg moeten gaan. Die oproep doet de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. De brief geeft de Kamer inzicht in de ontwikkelingen in het primair onderwijs en wat het nodig heeft om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op hun toekomst. De Kamer praat daar donderdag over tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting.

  • Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren. Afspraken die zij voor de zomer maakten over bijvoorbeeld het verder integreren van ICT in het onderwijs, kunnen worden verzilverd. De Onderwijsbegroting bevatte voor het primair onderwijs geen verrassingen meer. Verder hebben tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen drie oppositiepartijen een tegenbegroting ingediend met andere plannen voor het onderwijs.

  • Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren. Afspraken die zij voor de zomer maakten over bijvoorbeeld het verder integreren van ICT in het onderwijs, kunnen worden verzilverd. De PO-Raad zet haar schouders eronder om die ambities uit het Bestuursakkoord waar te maken.

  • De PO-Raad is blij dat er meer duidelijkheid is over de inzet van de middelen uit het Herfstakkoord. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) waaraan het geld wordt uitgegeven. ,,Schoolbesturen en hun scholen kunnen daarmee zorgen voor meer en betere handen in en om de klas’’, aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten.

  • Het primair onderwijs krijgt er nog dit jaar ongeveer 300 miljoen euro extra bij, ruim zestig miljoen euro meer dan in eerste instantie was voorgesteld door de minister en staatssecretaris van Onderwijs. Het gaat om ongeveer de helft van het extra onderwijsgeld voor 2013 uit het Begrotingsakkoord. VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP dienden daartoe een amendement in, in de Tweede Kamer.

  • Aan de Onderwijsbegroting voor de komende jaren wordt niet verder getornd. Na de eerste dag van het debat over de begroting in de Tweede Kamer lijken zich geen meerderheden voor nieuwe plannen met het primair onderwijs af te tekenen. Het vorige maand gesloten Begrotingsakkoord heeft de deur voor verdere onderhandelingen gesloten.

  • De PO-Raad is blij dat de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP willen investeren in het onderwijs. Daarbij bestaat nog wel behoefte aan duidelijkheid hoe de begrotingsafspraken in de praktijk zullen uitwerken.

Pagina's