• Scholen in het primair onderwijs verschillen te veel van kwaliteit waardoor talenten van leerlingen onbenut blijven. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in de nieuwste Staat van het Onderwijs. De PO-Raad is bezorgd maar niet verrast over de resultaten, want het onderwijs staat onder hoge druk en wordt al jaren financieel in de steek gelaten.

  • Al tweehonderd jaar brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit, een verslag dat beschrijft hoe het onderwijs ervoor staat. Op 12 april verschijnt de volgende. Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van het Onderwijs, vertelt hoe het toezicht – toen nog ‘toezigt’- op onderwijs zich in die tijd heeft ontwikkeld. De enige echte constante: ,,Toezicht moet altijd het onderwijs helpen verbeteren.’’

  • Een nieuwe regering moet met voorstellen komen die de eindtoets minder belangrijk maakt bij het vellen van een oordeel over de kwaliteit van een school. Op de laatste dag voor het verkiezingsreces nam de Tweede Kamer hiertoe een motie aan. De PO-Raad onderschrijft dat er kanttekeningen te plaatsen zijn bij de huidige manier van beoordelen, maar tekent hierbij aan dat geen enkele school alleen op basis van onvoldoende leerresultaten het predicaat zwak of zeer zwak krijgt.

  • De Inspectie van het Onderwijs heeft het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 gepubliceerd. In dit bericht vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de komende accountantscontrole.

  • De Inspectie van het onderwijs gaat op een andere manier toezichthouden. Ze begint voortaan met haar toezicht bij schoolbesturen in plaats van bij individuele scholen. Uitgangspunt daarbij is dat het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit bij de besturen en hun scholen ligt. De Tweede Kamer gaf hiervoor groen licht.

  • Dit schooljaar laat de PO-Raad eens in de maand een gastblogger aan het woord om zijn of haar ervaringen in het primair onderwijs te delen. In deze editie van 'Geef het krijtje door' vertelt hoofdinspecteur Arnold Jonk hoe goed onderwijs wordt gemaakt en hoe het inspectietoezicht gaat veranderen.

  • Vanaf augustus 2017 slaat de Inspectie van het Onderwijs een nieuwe weg in met het onderwijstoezicht. De rol, werkwijze en het mandaat van de inspectie zullen dan veranderen. De PO-Raad juicht de nieuwe, meer terughoudende rol van de inspectie toe, maar ziet nog wel een aantal zorgpunten. 

  • Niet vroeg selecteren, maar vroeg ínvesteren in jonge kinderen. Dat is een van de belangrijkste acties die nodig zijn om kinderen weer gelijke kansen te geven, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad woensdag in dagblad Trouw.

  • Het Nederlandse onderwijs is van hoog niveau, maar niet alle leerlingen kunnen er in gelijke mate van profiteren. Kinderen van lager opgeleide ouders schoppen het steeds vaker minder ver dan hun leeftijdsgenoten met hetzelfde IQ en met hoger opgeleide ouders. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs vandaag in haar rapport De Staat van het Onderwijs. De PO-Raad vindt dit zorgelijk. Voorzitter Rinda den Besten: ,,We willen niet terug naar de tijd dat kinderen die voor een dubbeltje worden geboren, geen kwartje kunnen worden.’’

  • Diverse media berichten over een stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen. Aanleiding is de berichtgeving vanuit de Onderwijsinspectie over het aantal nieuwe meldingen bij vertrouwensinspecteurs. In totaal gaat het om 112 meldingen van seksueel misbruik in het schooljaar 2014/2015. Binnen het primair onderwijs zijn er 36 incidenten gemeld, ten opzichte van 32 meldingen in het schooljaar 2013/2014.

Pagina's