• De overheid moet bij haar leest blijven als het gaat om toezichthouden op de kwaliteit van het onderwijs. Zij is ervoor verantwoordelijk dat scholen van basiskwaliteit zijn, maar moet geen labels als ‘goed’ of ‘excellent’ aan scholen willen hangen, stelde de Tweede Kamer woensdag in een debat. Kwaliteit is te complex om in dergelijke predicaten te vangen, vindt ze.

  • De PO-Raad heeft de voor haar leden belangrijkste gegevens uit het rapport over de staat van het onderwijs op een rij gezet. De samenvatting die wij hier bieden, beoogt het lijvige rapport van de Inspectie van het Onderwijs toegankelijk te maken en tegelijkertijd aan te zetten tot raadpleging van het oorspronkelijke document, op die specifieke onderdelen waar deze samenvatting de nieuwsgierigheid losmaakt.

  • De PO-Raad is trots op de verbeteringen in het primair onderwijs en vooral op de 'spectaculaire verbetering' in het speciaal onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs heeft deze ontwikkelingen woensdag 16 april gepresenteerd in het Onderwijsverslag 2012/2013. Om verdere verbeteringen mogelijk te maken, wil de PO-Raad afspraken maken met de vakbonden in een nieuwe cao en met het ministerie van OCW in een bestuursakkoord.

  • De Inspectie van het Onderwijs gaat in het primair onderwijs naar meer kijken dan alleen taal en rekenen. Dat schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer over veranderingen in het toezicht op het onderwijs. De PO-Raad vindt dat goed, maar tekent aan dat dit moet gebeuren vanuit stimulerend perspectief en niet moet leiden tot allerlei nieuwe beoordelingsnormen. Het grootste bezwaar van de PO-Raad tegen de plannen is dat de bewindslieden de normen voor basiskwaliteit willen verhogen nu het aantal zwakke en zeer zwakke scholen afneemt. Dit leidt niet tot beter onderwijs voor de leerlingen. Bovendien worden scholen die zich de afgelopen jaren hard hebben ingezet om hun onderwijs te verbeteren, zo niet gestimuleerd maar wellicht afgestraft.

  • De SGP heeft bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend om diverse onderwijswetten te wijzigen. Daarmee moet het onderwijstoezicht doeltreffender worden geregeld. De PO-Raad is eerder over het wetinitiatief geconsulteerd. Zij heeft in december advies aan de SGP uitgebracht.

  • De PO-Raad ondersteunt de kernboodschap uit het initiatiefwetsvoorstel ‘Beter onderwijs door beter toezicht’ van de SGP. Dit wetsvoorstel bakent de rol en taken van de Inspectie duidelijk af en stelt dat het oordeel van de Inspectie over een school gebaseerd moet zijn op de wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen.

  • De SGP heeft de PO-Raad gevraagd mee te denken over een initiatief wetsvoorstel dat scholen meer vrijheid geeft om hun werk te doen. De partij wil de sectororganisatie meedenkt over de uitwerking ervan en daarover advies geeft.

  • De trajecten van kwaliteitsverbetering in het primair onderwijs hebben een groot effect gehad. De kwaliteit van scholen is flink verbeterd. Daarnaast hebben veel schoolbesturen die te maken hebben gehad met een verbetertraject van een (zeer) zwakke school, ook de kwaliteit van al hun andere scholen versterkt. Dat blijkt uit het Onderwijsverslag 2011/2012 dat de Inspectie van het Onderwijs op 24 april presenteert.

  • De PO-Raad zal in overleg treden met de bewindslieden van OCW over een uniforme financiële rapportage volgens een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Wij staan positief tegenover de motie, mits de...

  • 13:00-15:00 uurLocatie: Inspectie van het Onderwijs,  Locatie Utrecht  Het Netwerk Inspectietoezicht adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd bij zaken die het toezicht van de Inspectie van het...

Pagina's