• De Inspectie van het Onderwijs gaat in het primair onderwijs naar meer kijken dan alleen taal en rekenen. Dat schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer over veranderingen in het toezicht op het onderwijs. De PO-Raad vindt dat goed, maar tekent aan dat dit moet gebeuren vanuit stimulerend perspectief en niet moet leiden tot allerlei nieuwe beoordelingsnormen. Het grootste bezwaar van de PO-Raad tegen de plannen is dat de bewindslieden de normen voor basiskwaliteit willen verhogen nu het aantal zwakke en zeer zwakke scholen afneemt. Dit leidt niet tot beter onderwijs voor de leerlingen. Bovendien worden scholen die zich de afgelopen jaren hard hebben ingezet om hun onderwijs te verbeteren, zo niet gestimuleerd maar wellicht afgestraft.

  • De SGP heeft bij de Tweede Kamer een voorstel ingediend om diverse onderwijswetten te wijzigen. Daarmee moet het onderwijstoezicht doeltreffender worden geregeld. De PO-Raad is eerder over het wetinitiatief geconsulteerd. Zij heeft in december advies aan de SGP uitgebracht.

  • De PO-Raad ondersteunt de kernboodschap uit het initiatiefwetsvoorstel ‘Beter onderwijs door beter toezicht’ van de SGP. Dit wetsvoorstel bakent de rol en taken van de Inspectie duidelijk af en stelt dat het oordeel van de Inspectie over een school gebaseerd moet zijn op de wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen.

  • De SGP heeft de PO-Raad gevraagd mee te denken over een initiatief wetsvoorstel dat scholen meer vrijheid geeft om hun werk te doen. De partij wil de sectororganisatie meedenkt over de uitwerking ervan en daarover advies geeft.

  • De trajecten van kwaliteitsverbetering in het primair onderwijs hebben een groot effect gehad. De kwaliteit van scholen is flink verbeterd. Daarnaast hebben veel schoolbesturen die te maken hebben gehad met een verbetertraject van een (zeer) zwakke school, ook de kwaliteit van al hun andere scholen versterkt. Dat blijkt uit het Onderwijsverslag 2011/2012 dat de Inspectie van het Onderwijs op 24 april presenteert.

  • De PO-Raad zal in overleg treden met de bewindslieden van OCW over een uniforme financiële rapportage volgens een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Wij staan positief tegenover de motie, mits de...

  • 13:00-15:00 uurLocatie: Inspectie van het Onderwijs,  Locatie Utrecht  Het Netwerk Inspectietoezicht adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd bij zaken die het toezicht van de Inspectie van het...

  • Op 2 oktober heeft de Eerste Kamer het initiatief wetsvoorstel van het CDA aangenomen waarin geregeld wordt dat nieuw bekostigde scholen na een maand al onder toezicht van de Inspectie van het...

  • De Inspectie van het Onderwijs heeft een brochure uitgebracht over het vernieuwde toezichtkader op het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de brochure is een verkorte en vereenvoudigde versie van...

  • Medio september ontvangen ruim 400 basisscholen (zowel directeuren als leerkrachten) opnieuw een vragenlijst over het onderwijs in hun school, de veranderingen die daarin zijn doorgevoerd en hun...

Pagina's