• Door de manier waarop ons onderwijsstelsel is ingericht, worden kinderen veel te vroeg in hokjes geplaatst. Daardoor krijgen sommige groepen leerlingen minder kansen, stelt de Onderwijsraad in zijn rapport De Stand van educatief Nederland. Met zijn pleidooi voor één voorziening voor alle kinderen van 0-12 jaar en meer mogelijkheden om op de middelbare school van niveau te wisselen, onderschrijft de raad de visie van de PO-Raad.

  • Met de verruiming van het loopbaan- en ontwikkelperspectief van leraren wil de Onderwijsraad het beroep van leraar aantrekkelijker maken. Dat staat in het advies ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’, dat op 7 november is verschenen.

  • Om onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten en kinderen beter te kunnen ondersteunen, moeten Rijk, gemeenten en schoolbesturen nodig nieuwe taken en verantwoordelijkheden krijgen. Daarbij is het van belang duidelijk af te bakenen wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’ die donderdag is gepubliceerd.

  • Het demissionaire kabinet onderschrijft het belang van ICT voor het onderwijs, maar toont zich amper bereid hiervoor zelf actie te ondernemen, zo blijkt uit een Kamerbrief. En dat terwijl de Onderwijsraad er onlangs op wees dat de overheid een belangrijke rol heeft bij onder meer het regelen van goed internet voor scholen. Scholen draaien hier nu vooral zelf voor op. PO-Raad en VO-raad vinden dit teleurstellend.

  • Niet al het geld voor passend onderwijs voor het jaar 2015 is uitgegeven. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Toch betekent dit niet dat alle samenwerkingsverbanden die geld over hebben het niet goed doen. Het is verstandig om reserves te hebben voor mogelijke tegenvallers, aldus Dekker.

  • Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker willen in discussie met het onderwijsveld en de Tweede Kamer over hoe de overheid zich bij het maken van beleid meer tot de hoofdlijnen kan beperken zonder haar stelselverantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Dat schrijven ze in reactie op het advies van de Onderwijsraad ‘Onderwijspolitiek na Dijsselbloem’ uit 2014.

  • Het wetsvoorstel dat het oprichten van samenwerkingsscholen poogt te vereenvoudigen moet worden heroverwogen. Dat adviseert de Onderwijsraad, die het voorstel in opdracht van staatssecretaris Dekker (OCW) heeft beoordeeld.

  • De PO-Raad kan zich goed vinden in de meeste aanbevelingen van de Onderwijsraad over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP), Van Meenen (D66) en Rog (CDA). Het...

  • Om mee te gaan met de tijd en te kunnen voldoen aan de snel veranderende eisen van de samenleving, moet het onderwijsstelsel flexibeler worden. Er zijn meer verschillende scholen nodig die op lokaal niveau kunnen inspelen op ontwikkelingen, zo stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Een onderwijsstelsel met veerkracht’. De PO-Raad onderschrijft de hoofdlijnen van het rapport. Ze ziet het advies als een ondersteuning voor haar pleidooi voor een verkenning naar nieuwe bestuurlijke verhoudingen, één basisvoorziening voor jonge kinderen en doorgaande ontwikkellijnen.

  • Op 12 mei vindt het symposium Education of the Heart plaats in Rotterdam. Dit sympodium draait om de vraag wat voor soort onderwijs in Nederland nodig zal zijn voor leerlingen, studenten en...

Pagina's