• Onderwerp
    01-10-2015

    Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben daarbuiten vaak ook zorg, jeugdhulp of begeleiding nodig. Gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen professionals die met kinderen... Lees verder

  • Via een internetconsultatie kunt u uw mening geven over het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod. Het wetsvoorstel verplicht schoolbesturen en gemeenten overleg te voeren over het onderwijsaanbod in de betreffende gemeenten, met als doel antwoord te bieden op het dalende aantal leerlingen. Daarnaast versoepelt het voorstel het verplaatsen van een school en de omzetting of uitbreiding met een richting. De PO-Raad staat positief tegenover de voorgestelde maatregelen. 

  • Om gemeenten en SWV te ondersteunen in de inhoudelijke voorbereiding van het overleg, hebben VNG, PO-Raad en VO-raad met behulp van NJI en Oberon een wegwijzer ontwikkeld rondom het OOGO jeugd en de verbinding jeugdhulp en passend onderwijs.

  • In de Jeugdwet is vastgesteld dat gemeenten een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) moeten voeren met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs over hun concept jeugdplan, voor zover deze het onderwijs raakt. De PO-Raad, VO-raad en VNG hebben een model ontwikkeld voor de procedure van het OOGO jeugdplan.

  • De Wet passend onderwijs verplicht scholen en gemeenten om met elkaar 'een op overeenstemmingsgericht overleg' (OOGO) te voeren over het ondersteuningsplan. Daarbij kunnen ze een modelprocedure en geschillenregeling gebruiken. Deze zijn onlangs aangepast.