• In het Schoolleidersregister PO heeft zich onlangs de zevenduizendste schoolleider aangemeld. Daarnaast is het aantal geregistreerde schoolleiders gestegen naar meer dan 2800. Volgens cao-afspraken moet elke schoolleider in het primair onderwijs zich inschrijven in het register. De zevenduizendste - van de naar schatting 9.300 schoolleiders- is deze week ingeschreven. Inschrijven, is de eerste stap in het proces naar registreren. Per 1 januari 2018 moet elke schoolleider ook  in het register geregistreerd zijn.

  • De PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben als doelstelling dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Om dat voor elkaar te krijgen is in het Bestuursakkoord primair onderwijs en in het bijbehorende Plan van aanpak bewegingsonderwijs afgesproken dat leerkrachten in het basisonderwijs die nog geen ‘brede bevoegdheid bewegingsonderwijs’ hebben per 1 juli 2015 subsidie kunnen aanvragen voor de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs.

  • De kwaliteit van de Nederlandse pabo’s zit in de lift. In de laatste beoordelingsronde van accreditatie-organisatie NVAO behalen zeven van de 24 Nederlandse pabo’s het eindoordeel ‘goed’. De andere zeventien opleidingen scoren een ‘voldoende’. De kwaliteit van de pabo-opleidingen is daarmee sterk verbeterd ten opzichte van 2009, toen nog zeven opleidingen ondermaats presteerden.

  • Thema
    23-12-2014

    Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Daarvoor is nodig dat het onderwijs zich blijft ontwikkelen. Dat geldt ook voor leraren en schoolleiders. Daarom is het belangrijk dat schoolbesturen hierin investeren. Onderwijsonderzoek in en om de school draagt bij aan de ontwikkeling van scholen als geheel.