• In de persconferentie van het kabinet van 13 oktober zijn geen grote wijzigingen aangekondigd voor het onderwijs. Een aantal wijzigingen hebben echter wel gevolgen voor de regels die gelden voor scholen. De PO-Raad gaat weer met alle organisaties in overleg over aanpassingen in de protocollen voor het primair onderwijs. Dat gaat bijvoorbeeld over volwassenen in de school, over volwassenen op het schoolplein en over het gebruik van mondneusmaskers.  Update 21 oktober: Wijzigingen in protocollen doorgevoerd

 • De PO-Raad onderschrijft de landelijke campagne ‘Samen zijn wij School’ dat deze week van start is gegaan met als thema ouderbetrokkenheid. Ouders zijn, volgens de PO-Raad, niet ‘alleen maar’ ouders. Zij zijn serieuze gesprekspartners in de onderwijssector.

 • Mag een school elk jaar klassenlijsten verstrekken aan ouders?

  Dat mag alleen met toestemming. Op basisscholen worden er vaak klassenlijsten of telefoonlijsten uitgedeeld met namen, adressen en telefoonnummers (van ouders) van leerlingen. Deze gegevens zijn persoonsgegevens en vallen dus onder de privacywetgeving. Het delen van deze gegevens gebeurt niet in het kader van het geven van onderwijs. Het is daarmee noodzakelijk om de ouders (vooraf) toestemming te vragen voor het delen van de gegevens met andere ouders/leerlingen. Bedenk dat het delen van die adressenlijsten niet nodig is om goed onderwijs te geven.

  Een school kan, als alternatief voor het verspreiden van de klassenlijst, er ook voor kiezen om de klasse-ouder (als enige) in de klas een adressenlijst te geven voor calamiteiten. Met deze ouder maakt de school de afspraak dat de lijst vertrouwelijk moet zijn. Als er bijvoorbeeld een adres van een ouder nodig is na schooltijd, dan kan de klasse-ouder altijd bij de adressenlijst.

 • Rechtsbijstandverzekeraars zien het aantal verzoeken voor advies in conflicten met onderwijsinstellingen de laatste jaren stijgen. Dat meldt dagblad Trouw op 1 september. De PO-Raad laat in de krant weten het een zorgelijke trend te vinden en pleit voor ‘een goed gesprek’ in plaats van het juridische traject.

 • De meeste ouders zijn betrokken bij het onderwijs van hun kind. Ze gaan bijvoorbeeld naar ouderavonden, helpen bij schoolwerk, of helpen met sportdagen Dat is een van de conclusies uit het rapport De staat van de Ouder dat de Inspectie van het Onderwijs woensdag presenteerde.

 • Een ouder vraagt om inzage in de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van onze personeelsleden, vrijwilligers en ingehuurde krachten. Zijn wij verplicht om deze ouder die inzage te geven?

  Nee, u bent daar uiteraard niet toe verplicht. Sterker nog; u mag ouders geen inzage geven in de VOG van een personeelslid. Wel is het goed om ouders te laten weten dat de personen die u te werk stelt allen een VOG hebben en dat dit wordt gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs en accountants.

  Meer weten? Bekijk voor meer feiten en tips de website van Stichting School en Veiligheid.

 • Kindcentra 2020 heeft een dynamische vragenlijst ontwikkeld waarmee scholen en instellingen kunnen peilen hoe ouders tegenover (de komst van) een kindcentrum staan. Zo kunnen schoolbestuurders bijvoorbeeld een zelf geselecteerde doelgroep bevragen op de thema's die relevant zijn voor de eigen situatie. De uitslag van de enquête ontvangen zij in een webpagina met toegankelijke infographics, geschikt om te verspreiden.

 • De Landelijke Ouderraad gaat per 13 mei verder onder de naam Ouders & Onderwijs. Ouders & Onderwijs is de landelijke organisatie voor alle ouders van schoolgaande kinderen. 

 • Thema
  21-11-2014

  It takes a village to raise a child. Wanneer kinderen instromen in het primair onderwijs, hebben ze al een ontwikkeling doorgemaakt: thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. En zodra ze vier zijn geworden, gaat het leren en ontwikkelen ook buiten schooltijd door: in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. Kinderen leren overal en altijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Onderwijs is teamwork. Lees verder

 • De Landelijke Ouderraad houdt op 29 maart een startbijeenkomst. De Landelijke Ouderraad is op 1 januari 2014 van start gegaan. Hij is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Het doel is om...

Pagina's