• Dat de eindtoets dit jaar niet is afgenomen, kan de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroten, schrijft het CPB vandaag. Nieuw is deze kennis niet. We zien al jaren dat bij gemiddeld 8% van de groep8-leerlingen het eindadvies wordt bijgesteld op basis van de eindtoetsresultaten. Heroverweging zat er dit jaar niet in, er werd immers geen eindtoets afgenomen. De PO-Raad ontwikkelde daarom samen met partners direct in april een formulier om aan het overgangsdossier toe te voegen.

  • De harde overgang tussen het primair en voortgezet onderwijs zoals die er nu is, zet veel kinderen op een achterstand. Zij dreigen tussen wal en schip te raken en kunnen hun potentieel niet ten volle benutten en dat doet pijn. Eerder was de PO-Raad voorstander van het verschuiven van de eindtoets naar het einde van het jaar, hiermee werd het schooladvies leidend. Het leidende karakter van het schooladvies moet wat ons betreft gehandhaafd blijven, alleen moeten we onder ogen zien dat niet alle kinderen van het huidige systeem profiteren.

  • Trouw schrijft dat schoolbesturen de eindtoets in ere wil herstellen en dat de eindtoets zwaarder moet wegen bij het schooladvies. Dat is niet juist. De PO-Raad pleit ervoor om de toets op korte termijn onderdeel te maken van het schooladvies. Uiteindelijk moet de eindtoets een doorstroomtoets worden om te komen tot een meer flexibele overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

  • Ze zijn weer binnen, de schooladviezen. Hiermee kunnen leerlingen van groep 8 op zoek naar een middelbare school. Vanaf half april maken zij nog wel een eindtoets, als second opinion bij het schooladvies. Of het allemaal zo blijft, wordt volgend jaar duidelijk, als de wet wordt geëvalueerd.

  • Het algemene rapportcijfer dat gebruikers OSO geven, is een 7. Ook over hun administratiesysteem zijn ze tevreden, blijkt uit het Tevredenheidsonderzoek OSO 2015/2016. Opvallend is dat veel scholen naast OSO ook andere manieren gebruiken voor de overdracht van het overstapdossier.

  • Draagt u bij het overstappen van leerlingen naar een andere school hun gegevens digitaal over? En gebruikt u of een van uw scholen daarbij het Digitaal Overdrachtsdossier (DOD)? Dan is dit bericht voor u belangrijk. Vanaf 1 januari 2017 is DOD hiervoor namelijk niet langer beschikbaar. PO-Raad en VO-raad raden scholen en hun besturen daarom aan over te stappen op de Overstapservice Onderwijs (OSO).

  • De PO-Raad ontvangt signalen dat de regionale afspraken over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs (nog) niet altijd voldoen aan de nieuwe regelgeving. In het belang van de leerlingen staat het schooladvies voortaan centraal bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Dit heeft echter gevolgen voor de afspraken die beide sectoren maken over de procedures rond de overstap van leerlingen.

  • Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de regelgeving rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs veranderd. Deze veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe Wet...

  • De PO-Raad is trots op uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van het basisschooladvies. Er zijn de afgelopen jaren discussies gevoerd over het schooladvies, maar uit dit rapport blijkt dat basisscholen het schooladvies zeer serieus nemen en dat ze goede adviezen geven. Natuurlijk ziet de inspectie ook ruimte voor verbetering. Die aanbevelingen neemt de PO-Raad mee in een handreiking over het opstellen van een passend schooladvies. Deze handreiking komt rond half oktober beschikbaar.

Pagina's