• De Overstapservice Onderwijs (OSO) is in het nieuwe schooljaar de enige landelijke digitale uitwisselstandaard voor scholen in het funderend onderwijs. Het Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) is per september 2016 niet meer geschikt voor het digitaal overdragen van overstapdossiers tussen scholen.

  • Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de regelgeving rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs veranderd. Deze veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe Wet...

  • Wegens succes van de Overstapservice Onderwijs (OSO), verdwijnt het Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) in december 2015 van het toneel. OSO is vanaf dat moment officieel de landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van leerlinggegevens. Omdat het DOD verdwijnt, adviseren de PO-Raad en de VO-raad schoolbesturen en samenwerkingsverbanden tijdig met hun overstap naar OSO te starten.

  • Veel scholen gebruiken dit voorjaar voor het eerst de Overstapservice Onderwijs (OSO) voor het overdragen van leerlingengegevens van leerlingen die de overstap maken van het primair naar het voortgezet onderwijs. Omdat per software leverancier verschilt welke gegevens kunnen worden klaargezet en overgedragen, is daarvan een overzicht samengesteld.

  • Ruim vijfhonderd scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs hebben zich inmiddels gekwalificeerd voor OSO, de Overstapservice Onderwijs. Dat betekent dat ze aankomend schooljaar hun leerlinggegevens digitaal kunnen uitwisselen bij de overstap van groep 8 naar de brugklas.

  • Geen stapels papier meer en geen grote bruine enveloppen. Steeds meer scholen gebruiken de Overstapservice Onderwijs (OSO), een initiatief van onder meer de PO-Raad, om de overdracht van leerlingegevens van basisschool naar middelbare school digitaal te laten verlopen. Schoolinfo maakte hiervan een filmpje zodat schoolbesturen kunnen zien welke voordelen de OSO in de praktijk heeft. [video:http://youtu.be/iye5djs2O0s width:375px]

  • Scholen die gebruik willen maken van Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen daarvoor voortaan terecht op de nieuwe website www.overstapserviceonderwijs.nl. Met OSO kunnen scholen leerlinggegevens makkelijker overdragen wanneer een leerling overstapt naar een andere school.