• In opdracht van het ministerie van VWS hebben de PO-Raad, Sectorraad GO voor gespecialiseerd onderwijs, KansPlus, NIP en de NVO afgelopen periode een handreiking opgesteld ‘Wet zorg en dwang in het...

  • Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie van onderwijs en zorg verbeteren. Om te kijken of kinderen die veel onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben vaker onderwijs kunnen volgen, komt er voor deze kinderen meer ruimte in de onderwijsregels.

  • Onder voorzitterschap van het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) ontwikkelde de werkgroep ‘privacy & passend onderwijs’ het modelconvenant ‘Privacy samenwerking onderwijs-gemeenten-Jeugdhulp’. In dit convenant leggen samenwerkende gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden afspraken vast over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen (en eventueel hun ouders).

  • Het ministerie van OCW heeft een nieuwe Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd gepubliceerd. Deze factsheet vervangt de Factsheet diabeteszorg in het primair onderwijs van december 2015. Het doel is om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen.

  • De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De leidraad geeft aan welke functies een ouder- en jeugdsteunpunt moet vervullen en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Daarnaast geeft de leidraad praktische tips voor de oprichting.

  • De leergemeenschap Werken aan aanwezigheid werkt aan een aanpak, gericht op alle leerlingen, met oog voor leerlingen met een verhoogd risico op schoolverzuim. De leergemeenschap is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, NVS-NVL en de LBBO. Tijdens dit webinar ligt de focus op het werken aan aanwezigheid als insteek om verzuim te voorkomen.

  • Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de wetten en hoe zit het met financiering? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer...

  • De netwerkbijeenkomst PO/VO-J42 van woensdag 14 april van 9.00 tot 11.00 uur staat in het teken van ‘leidende principes’ in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

  • Op donderdag 15 april organiseren het dashboard passend onderwijs, het Steunpunt Passend Onderwijs, het NJi en de VNG een online informatiebijeenkomst over data-gedreven werken. Tijdens deze bijeenkomst vertelt een expert ‘data-gedreven werken’ over de mogelijkheden van uw data, en met name hoe data bijdragen aan het gesprek in de regio en helpt bij het maken van beleid. In het tweede deel leer je hoe de verschillende informatieproducten van de Raden, het NJi, en de VNG kunnen bijdragen aan beleid in de samenwerking onderwijs- jeugd.

  • Een dekkend aanbod aan scholen waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen in een geïntegreerde voorziening waarin leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte zo veel als mogelijk samen naar school gaan, in dezelfde klas zitten en op het zelfde schoolplein spelen. Dat is de ontwikkeling richting inclusiever onderwijs. De beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs, die 29 juni 2020 gepubliceerd is, maakt het mogelijk om intensieve samenwerking tussen speciale en reguliere scholen aan te gaan. 

Pagina's