• Op maandag 3 oktober 2016 organiseren de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG voor de vierde keer de zeer gewaardeerde ‘Voor de Jeugd Dag’. Ook dit jaar vindt de Voor de Jeugd Dag plaats in de...

 • Voor het eerst in de geschiedenis van passend onderwijs organiseerden de samenwerkingsverbanden po en vo een gezamenlijke conferentie. En er stond veel op de agenda: terugdringen van bureaucratie, de relatie met gemeenten, de rol van samenwerkingsverbanden bij preventie. Verslag van de conferentie 'Verbanden verbinden' op 22 maart in Lunteren. 

 • In de Gezondheidsbijlage van de Volkskrant vertelt Albert Boelen, projectverantwoordelijke van LECSO, over de verbetering van onderwijs voor zmolkers: leerlingen met zowel ernstige psychiatrische- of gedragsproblemen én een verstandelijke beperking.

 • De regering gaat gemeenten verzoeken om alle ouders van leerlingen met een leerplichtontheffing een persoonlijk gesprek aan te bieden. Dit gesprek moet stimuleren dat kinderen die leerbaar zijn (opnieuw) de kans krijgen naar school te gaan. Dat is één van de moties die werden aangenomen naar aanleiding van het debat over passend onderwijs dat op 10 februari jl. in de Kamer plaatsvond.

 • De ontwikkeling van passend onderwijs moet meer vaart krijgen. Toch ziet staatssecretaris Dekker van Onderwijs geen oplossing in nieuwe wettelijke maatregelen. Dat bleek gisteren in het algemeen overleg over passend onderwijs met de Kamer.

 • Een mogelijk wetgevingstraject voor het invlechten van het speciaal in het regulier onderwijs zal volgen op de praktijk en op de inhoud. De invlechting (voorheen: ontvlechting) gaat door op basis van wat er gebeurt in de regio’s en de daar gevoelde knelpunten. Dat meldt het bestuurlijk overleg Passend Onderwijs van PO-Raad, VO-raad en OCW vandaag in een gezamenlijk bericht. 

 • Welke rol hebben de middelen voor passend onderwijs bij het berekenen van de ontslagruimte van schoolbesturen in het reguliere basisonderwijs?

  De ontslagruimte werd in het verleden bepaald door het verschil in Rijksbekostiging gedurende twee jaren. Over het algemeen geldt dat hoe meer de bekostiging stijgt, hoe kleiner de ontslagruimte wordt. De middelen voor passend onderwijs, die via de samenwerkingsbestanden bij schoolbesturen terechtkomen, hebben hier niet per definitie invloed op, zo blijkt uit een reactie van het Participatiefonds.

  Een werkgever mag een dienstverband van een werknemer beëindigen wanneer er in zijn ogen zogenoemde ‘kwalitatieve fricties’ ontstaan en de werkgever anders geen goed onderwijs meer kan verzorgen. Dergelijke fricties kunnen ook ontstaan ondanks het geld voor passend onderwijs dat via het samenwerkingsverband naar de schoolbesturen toekomt. Dat geld is namelijk bedoeld voor begeleiding van leerlingen in het kader van passend onderwijs en kan niet zomaar worden uitgegeven aan het behoud van een willekeurige werknemer.

  Een schoolbestuur die in zo’n situatie komt en een werknemer gaat ontslaan, kan een vergoedingsverzoek bij het Participatiefonds indienen. Er moet dan wel altijd overleg met de vakbonden worden gevoerd (volgens het vigerende overlegprotocol).

 • Het project Versterking Medezeggenschap gaat ook dit jaar met een aantal activiteiten door. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het project slechts anderhalf jaar zou duren. Het ministerie van Onderwijs heeft echter aangegeven nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. 

Pagina's