• Een school die een hoogbegaafd of autistisch kind geen passend onderwijs kan geven, moet voor dat kind tijdelijk thuis onderwijs thuis organiseren én betalen. Dat zegt staatssecretaris Sander Dekker van OCW vanavond in Zembla.

 • Samenwerkingsverband als schoolbestuur: wel of niet mogelijk?

  Kan het samenwerkingsverband passend onderwijs ook schoolbestuur zijn van een SBO school (in de huidige situatie Federatie Plus genoemd) of van een SO-school? Het antwoord van het ministerie van OCW hierop is nee: een samenwerkingsverband kan niet ook bestuur zijn van een school. Dat blijkt enerzijds uit de wet: in artikel 18a, van de Wpo worden de doelen en taken van het samenwerkingsverband geregeld. Hierin is niet opgenomen dat het samenwerkings-verband ook bestuur van een school kan zijn. Dit in tegenstelling tot de huidige WEC, waarin wel is geregeld dat het REC (regionaal expertisecentrum) bestuur kan zijn van een school. Daarnaast blijkt ook uit de antwoorden op schriftelijke vragen van de Eerste Kamer dat het niet de bedoeling is van de wetgever dat het samenwerkingsverband ook bestuur wordt van een school.

 • Hoe moet het Ontwikkelingsperspectief vormgegeven worden?

  Op 6 maart 2014 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMBV) in het Staatsblad gepubliceerd en treedt met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 in werking.

  Het ontwikkelingsperspectief is verplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In artikel 34.7 van de AMVB is opgenomen wat de minimale eisen zijn voor het ontwikkelingsperspectief: “De onderbouwing bevat ten minste een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling”.

 • Onderwerp
  24-12-2014

  De PO-Raad biedt haar leden ondersteuning in de intensieve voorbereidingsperiode van de invoering van Passend onderwijs.

 • "De overkoepelende raden voor primair en voortgezet onderwijs zijn 'voorzichtig positief'." Dat schrijft het Algemeen Dagblad op 11 december over passend onderwijs. In een vooruitblik op het debat in de Tweede Kamer over passend onderwijs heeft de krant onder andere aan de woordvoerder van de PO-Raad gevraagd naar de de voortgang van de invoering van deze wijziging.

 • Blijf samenwerkingsverbanden de tijd en ruimte geven om passend onderwijs goed in te voeren. Die oproep doen PO-Raad en VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer. De sectorraden hebben er net als staatssecretaris Sander Dekker vertrouwen in dat samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid nemen om passend onderwijs goed te regelen. Dat hebben zij de afgelopen maanden ook al laten zien.

 • Met de start van Passend onderwijs moeten basisscholen een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Om intern...

 • De woordvoerder van de PO-Raad zegt in regionaal dagblad BN De Stem dat de sectororganisatie een onderzoek wil naar de omvang en de situatie van de groep ernstige gehandicapte leerlingen. Signalen wijzen er op dat deze groep leerlingen steeds vaker thuis zit, omdat ze te duur zouden zijn voor passend onderwijs. De ChristenUnie pleit vandaag bij de begrotingsbehandeling van onderwijs voor aparte bekostiging voor deze leerlingen. De PO-Raad vindt het echter te vroeg om ze meteen uit passend onderwijs te halen en pleit voor een onderzoek.

 • Samenwerkingsverbanden en hun scholen hoeven over verschillende werkzaamheden voorlopig geen btw te betalen. Het gaat om werk dat voortvloeit uit het ondersteuningsplan dat samenwerkingsverbanden moeten opstellen. De PO-Raad heeft hiervoor diverse malen gepleit bij de ministeries van Onderwijs en Financiën.

 • Diverse jeugdinspecties hebben samen een website opgezet voor professionals om het aantal leerlingen dat thuis zit, te helpen weer naar school te gaan. De website reikthuiszittersdehand.nl is een handleiding met achtergrondinformatie, tips, inzichten en praktijkvoorbeelden die de kans op succes helpen vergroten.

Pagina's