• Geldt er voor een AOW-gerechtigde werknemer die wij in dienst nemen een aparte ketenregeling? En hoe zit het dan met de loondoorbetaling bij ziekte?

  Bij werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, gelden andere regels voor de ketenregeling. Zodra de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, ontslagen is en daarna weer opnieuw in dienst komt, start er een nieuwe keten. Dit is dat het eerste contract in de keten. Bij AOW-gerechtigde werknemers geldt een ketenregeling van zes contracten in vier jaar (zie artikel 3.13, lid 1 onder b CAO PO). Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en ziekteverlof geniet, behoudt vanaf de eerste ziektedag gedurende 13 weken zijn volledige loon. Daarna heeft hij geen recht meer op loon (artikel 4 lid 2 Regeling ZAPO).

 • Per 1 mei 2018 vervalt het recht op compensatie voor de uitkering op basis van de Algemene nabestaande wet (ANW) in de pensioenregeling bij het ABP. De PO-Raad heeft daarvoor de informatie voor werknemers op een rij gezet. Deze informatie kunt u gebruiken bij het informeren van uw medewerkers over de alternatieven.

 • De PO-Raad heeft voor u de meestgestelde vragen op een rij gezet met informatie over de financiële gevolgen van het vervallen van de Anw-compensatie, alternatieven en de rol die een schoolbestuur kan spelen.

 • Heeft de verlaging van het inkomen als gevolg van de staking invloed op de ABP premies?

  Verlaging van het inkomen als gevolg van de staking heeft geen effect op de pensioenopbouw. Deze is gebaseerd op het inkomen op 1 januari. Bij het bepalen van dat inkomen is geen rekening gehouden met eventuele kortingen in verband met staking(en).

 • De pensioenpremie bij het ABP stijgt volgend jaar in lijn met de prognoses. De premie stijgt in 2018 met 1,8 procentpunt naar 22,9%.

 • Het ABP informeert werkgevers over de wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2018. Vooral het vervallen van de Anw-compensatie roept veel vragen op. Zo zijn er zorgen over het financiële effect voor de individuele werknemer en wordt gevraagd of dit op sectorniveau wordt gecompenseerd. Dit laatste is niet het geval.

 • Vanwege de grote belangstellig organiseert het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) op vrijdag 10 november een extra pensioenbijeenkomst. Ben jij werkzaam als P&O-er bij een van de bij het...

 • Op 26 september organiseert het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) een pensioenbijeenkomst. Ben jij werkzaam als P&O er bij een van de bij het VSO aangesloten sectoren, zoals het primair...

 • Sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Daarnaast wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt.

 • Het tijdschrift Binnenlands Bestuur constateert deze week dat er weinig tot geen ruimte lijkt te zijn voor loonstijging voor gemeenteambtenaren. De pensioenpremies stijgen fors, aldus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. De werknemers daarentegen willen 2,5 procent meer salaris en over pensioen hebben ze het niet. Hoe zit dat?

Pagina's