• ABP verwacht dat het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2022 stijgt met 1,5%-punt van 25,9% naar 27,4%. Dit heeft het ABP onlangs bekendgemaakt.

 • In het pensioenakkoord zijn niet alleen afspraken gemaakt over pensioen, maar ook over mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken. Onder deze mogelijkheden valt ook de tijdelijke vrijstelling van de extra heffing bij vervroegd uittreden. In een handreiking vind je meer informatie over de vrijstelling van de heffing bij regeling vervroegd uittreden (rvu).  

 • De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP stijgt per 1 januari 2021 met 1 procentpunt van 24,9% naar 25,9%. De premie stijgt daarmee flink, maar minder hard dan eerder verwacht.

 • Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) verwacht dat de pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2021 stijgt met 1,7%-punt van 24,9% naar 26,6%. 

 • De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen gaat per 1 januari 2020 niet stijgen, maar de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen stijgt met 0,4 procentpunt. Het APB-bestuur heeft dit op 21 november 2019 bekend gemaakt.

 • Het principe-akkoord over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioenstelsel is op 5 juni door het kabinet samen met werkgevers-, werknemersorganisaties en de Sociaal-Economische Raad (SER) gepresenteerd.

 • Op woensdag 29 mei voeren de vakbonden in alle sectoren actie voor een beter pensioen. De onderwijsvakbonden roepen geen staking uit, maar hebben schoolbesturen gevraagd om deelname van personeelsleden aan regionale protestbijeenkomsten mogelijk te maken.

 • Bouwt een zieke werknemer in het tweede ziektejaar volledig pensioen op?

  Een zieke werknemer blijft volledig pensioen opbouwen op grond van het Pensioenreglement ABP: “Als een deelnemer in een dienstverhouding door ziekte, verlof, of een andere hem persoonlijk betreffende omstandigheid zijn inkomen niet of niet volledig geniet, wordt onder pensioengevend inkomen verstaan het inkomen dat voor hem zou hebben gegolden als die omstandigheid zich niet zou hebben voorgedaan”.

  In de Pensioenovereenkomst staat in artikel 4 lid 10:

  Van de overheidswerknemer die slechts een gedeelte van zijn inkomen geniet omdat hij wegens ziekte verhinderd is zijn betrekking uit te oefenen, wordt het premieverhaal naar evenredigheid verminderd.

  Dit houdt in dat de pensioenopbouw van de zieke werknemer 100% is en dat de werkgever zorgt voor volledige afdracht van de premie. De korting op het salaris van 30% houdt in dat de werknemer over 70% van zijn inkomen het werknemersdeel van de pensioenpremie afdraagt. Het restant komt derhalve voor rekening van de werkgever.

 • De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP wordt volgend jaar 24,9%. Dat is een stijging van 2 procentpunt. Deze premiestijging is lager dan de schatting die het ABP voor de zomer heeft gecommuniceerd.

 • ABP verwacht dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2019 met 2,2%-punt stijgt van 22,9% naar 25,1%. Met deze stijging wordt rekening gehouden bij het aanpassen van de cao, zodat deze wordt gedekt via de indexering van de personele bekostiging.

Pagina's