• Het ministerie van OCW heeft de definitieve regeling personele bekostiging gepubliceerd voor het schooljaar 2020-2021. Uit de regeling blijkt dat de personele bekostiging in het primair onderwijs met 3,156% is  toegenomen ten opzichte van de definitieve regeling bekostiging personeel 2019-2020. 

  • Het ministerie van OCW heeft de definitieve regeling bekostiging gepubliceerd voor het schooljaar 2019/2020. Uit de regeling blijkt dat de bekostiging van onderwijzend personeel in het primair onderwijs met 3,565% is  toegenomen ten opzichte van vorig schooljaar. De bedragen voor het onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding zijn ten opzichte van 2018-2019 gestegen met 3,516%.

  • Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de indexatie van de personele bekostiging voor 2020 iets hoger is dan het eerder afgegeven percentage op basis waarvan de cao is afgesloten. Het kabinet reserveert daarnaast extra geld om de bijgestelde leerlingenprognose te dekken. Het kabinet zegt echter maar een klein deel toe van het geld dat nodig lijkt voor de aanpak van het lerarentekort. De Voorjaarsnota 2020 is eind april naar de Tweede Kamer gestuurd.

  • De personele bekostiging voor het volgende schooljaar is 0,115% hoger dan de laatst gepubliceerde (tweede) regeling bekostiging personeel 2019/2020. Dat blijkt uit de eerste regeling bekostiging personeel 2020/2021, die OCW op 25 maart 2020 heeft gepubliceerd.

  • De bijstelling van de personele bekostiging voor schooljaar 2019/2020 komt neer op een ophoging van (ongeveer) 2,5% ten opzichte van de eerste regeling. Dat blijkt uit de tweede regeling bekostiging personeel 2019/2020, die de minister op 23 oktober heeft gepubliceerd. 

  • De Tweede Kamer wil meer inzicht in de financiën: vooraf moet duidelijk zijn waar schoolbesturen hun geld aan willen besteden en achteraf moeten zij beter laten zien waar de middelen aan zijn uitgegeven. Die wens liep als een rode draad door het debat over de lumpsum in de Tweede Kamer. De politiek roept de sector op om samen op te trekken met ouders, leraren en schoolleiders bij het maken van plannen en om beter te laten zien waar het geld naartoe gaat. Belangrijke thema’s tijdens het debat waren schotten in de lumpsum, reserves, medezeggenschap en versterking van de verantwoording.

  • De regeling bekostiging personeel primair onderwijs voor het schooljaar 2018-2019 is door OCW gepubliceerd. De personele bekostiging, inclusief bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (P&A-bekostiging), is opgehoogd met 0,191%. Daarnaast is de P&A- bekostiging aangepast als gevolg van extra budgetten die beschikbaar zijn gekomen met het regeerakkoord 2017 en is het bedrag van de prestatiebox opgehoogd.

  • Scholen in het primair onderwijs zijn jaarlijks zo’n 300 miljoen euro meer geld kwijt aan onderhoud van schoolgebouwen, lesmaterialen, schoonmaak en energieverbruik dan dat zij hiervoor van de Rijksoverheid ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot. Daardoor houden zij minder geld over voor bijvoorbeeld leraren. De PO-Raad vindt dit zorgwekkend en roept de Rijksoverheid op scholen snel te compenseren.

  • Een nieuw schooljaar is een startmoment voor diverse nieuwe regels en experimenten. Een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen en vernieuwingen waarmee scholen en hun besturen te maken kunnen krijgen.

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een analyse gemaakt van het effect van de regeling duurzame inzetbaarheid op de jaarrekeningen van onderwijsinstellingen. Voor het primair onderwijs betekent dit dat de voorziening duurzame inzetbaarheid nu ook gebaseerd moet worden op de daadwerkelijk gespaarde uren voor overige verlofdoeleinden, zoals studieverlof.

Pagina's