• Wat betekent de wet Sociale veiligheid voor scholen en hun besturen?

  In de nieuwe wet Sociale veiligheid zijn drie zaken verplicht:

  1. Iedere school moet een veiligheidsbeleid voeren.
  2. Iedere school moet voor leerlingen en ouders een vast aanspreekpunt hebben als het gaat om sociale veiligheid (bijvoorbeeld een intern begeleider of vertrouwenspersoon)
  3. Scholen en hun besturen worden verplicht de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen te monitoren. 

  De Inspectie van het Onderwijs neemt deze punten sinds augustus 2015 mee in haar toezicht en kan, als zij constateert dat de school zich onvoldoende inspant voor sociale veiligheid, ook sanctioneren en dit meewegen in de beoordeling van een school.

 • Wat doen scholen om hun leerlingen te beschermen tegen pesten?

  Scholen zijn verplicht om te werken aan sociale veiligheid. Zij moeten zorgen dat een school een veilige werk – en leeromgeving is voor zowel leerlingen en het personeel. De meeste scholen gebruiken hiervoor een programma voor sociale veiligheid. Daarnaast stellen scholen gedragsregels op en maken zij hierover afspraken met leerlingen en personeel. Het gaat daarbij om een brede aanpak van sociale veiligheid. Het tegengaan van pesten is hiervan een onderdeel, net als aandacht voor seksuele diversiteit, discriminatie, radicalisering enz.

  Veel scholen en leraren spannen zich met succes in om pesten te voorkomen en tegen te gaan. Tegelijkertijd ervaren andere scholen en leraren ook dat het ondanks hun inzet niet altijd lukt pesten ook effectief tegen te gaan. De PO-Raad en VO-raad ondersteunen schoolbesturen bij het verbeteren van sociale veiligheid op hun scholen. In oktober 2014 presenteerden de PO-Raad en VO-raad daarnaast het Actieplan sociale veiligheid op school dat onderwijsgevenden waar nodig ondersteuning biedt bij hun dagelijkse inspanningen om pesten in en om school tegen te gaan.

 • De PO-Raad en VO-raad organiseren samen met de stichting School en Veiligheid drie regiobijeenkomsten over sociale veiligheid. Tijdens deze bijeenkomsten, bedoeld voor schoolbesturen en...

 • Veel scholen maken werk van sociale veiligheid en nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Toch is het voor scholen ook nog een zoekproces. Op de onderwijsconferentie Met alle Respect! gaan we samen...

 • Diverse media hebben de afgelopen dagen aandacht besteedt aan de plannen van PO-Raad, VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om pesten op school aan te pakken. Scholen krijgen de taak te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat en pesten tegen te gaan.

 • ,,Iedere school is anders. Ieder schoolbestuur mag zelf bepalen hoe ze pesten willen aanpakken en welke methode ze daarvoor willen gebruiken", aldus Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, op 24 januari in een reactie in het NOS Journaal. Het journaal heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van antipestprogramma's in het onderwijs en besteedt daar aandacht aan via televisie en internet.

 • Op 21 januari 2015 organiseren de PO-Raad en VO-raad een experttafel voor leden over sociale veiligheid in het onderwijs. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op het actieplan dat de sectorraden hierover in oktober opstelden om sociale veiligheid verder te verbeteren.

 • Diverse scholen zijn de aflopen jaren betrokken geweest bij het project LHBT. Deze scholen hebben diverse activiteiten/ programma’s ontwikkeld die LHBT (seksuele diversiteit) op een of andere...

 • Onderwerp
  21-11-2014

  Een veilige omgeving is van groot belang voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. De Arbowet en de Kwaliteitswet bieden kaders voor de veiligheid in algemene zin. Iedere school is verplicht een veiligheidsplan te hebben, maar dit is niet voldoende. Scholen krijgen steeds meer te maken met complexe maatschappelijke problemen zoals (online) pesten, agressie, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld, radicalisering en antisemitisme. Lees verder

 • Thema
  21-11-2014

  It takes a village to raise a child. Wanneer kinderen instromen in het primair onderwijs, hebben ze al een ontwikkeling doorgemaakt: thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. En zodra ze vier zijn geworden, gaat het leren en ontwikkelen ook buiten schooltijd door: in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. Kinderen leren overal en altijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Onderwijs is teamwork. Lees verder

Pagina's