• Bijna een half miljoen burgers en organisaties hebben vorig jaar een brief met vragen over het onderwijs gestuurd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De meeste vragen gingen over pesten, zo blijkt uit de Rapportage burgerbrieven 2013 OCW.

  • De Nederlandse Week tegen pesten zal met ingang van 2014 elk jaar gehouden worden aan het begin van het schooljaar, in de vierde week van september. Dit jaar wordt de week gehouden van 22 tot en...

  • Op 19 april is het de Landelijke dag tegen Pesten. In het hele land wordt dan stilgestaan bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Vandaag, op 17 april, lanceert Pestweb een digitaal platform tegen Cyberpesten. De PO-Raad vindt het van groot belang dat pesten op school wordt voorkomen en aangepakt. Maar met een wet, die staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil, wordt volgens de PO-Raad pesten niet voorkomen.

  • Het wetsvoorstel dat scholen per 1 augustus 2015 verplicht pesten aan te pakken, is via internet opengesteld voor consultatie. De PO-Raad roept schoolbesturen nadrukkelijk op te reageren omdat het wetsvoorstel forse consequenties heeft voor scholen. Schoolbesturen kunnen tot 24 april hun reactie achterlaten op de website van de overheid.

  • Dit voorjaar wordt een nieuwe meting gehouden van de tweejaarlijkse digitale monitor sociale veiligheid in en rond scholen, kortweg de veiligheidsmonitor. Onderzoeksbureau ITS stelt deze op in opdracht van het ministerie van OCW. PO- en (V)SO-scholen kunnen zich er nu voor aanmelden.

  • Scholen moeten een antipestprogramma hebben dat theoretisch goed is onderbouwd en empirisch adequaat is onderbouwd. Ook moet duidelijk zijn beschreven wat de randvoorwaarden zijn om het programma uit te voeren. Dit zijn de drie hoofdcriteria voor anti-pestprogramma’s. Een commissie van onafhankelijke deskundigen stelde deze criteria op in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

  • Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) werkt aan een eisenlijst voor antipestprogramma’s op scholen. In de nabije toekomst mogen scholen alleen die programma’s gebruiken die aan de criteria op die lijst voldoen.

  • Scholen worden niet wettelijk verplicht incidenten te registreren. Het wetsvoorstel dat dit moest regelen, is ingetrokken. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) werkt in plaats daarvan aan een bredere wet waarmee hij nadruk wil leggen op het voorkomen van alle vormen van pesten in plaats van op registratie achteraf.

  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert in overleg met onder meer de PO-Raad vier regionale bijeenkomsten over pesten. Deze bijeenkomsten vinden na de zomervakantie plaats....

  • Er komt een onderzoek naar de manier waarop scholen kunnen aantonen dat zij een veilige omgeving bieden aan hun leerlingen en personeel. De motie die hiertoe door D66, PvdA en ChristenUnie werd ingediend, is op 11 juni door de Tweede Kamer aangenomen. De aangenomen motie sluit goed aan bij de oproep die PO-Raad en VO-Raad eerder deden om te bezien in hoeverre scholen zich binnen Vensters (PO en VO) kunnen verantwoorden over schoolklimaat en veiligheid.

Pagina's