• De koers uitzetten voor de lange termijn, daar gaat het dit schooljaar om wat Freddy Weima en Anko van Hoepen betreft. En daarmee doelt het dagelijks bestuur van de PO-Raad niet alleen op de nieuwe strategische agenda voor de eigen vereniging; ze verwachten van een nieuw kabinet dat het het lef heeft structureel in onderwijs te investeren om een basis te leggen voor blijvende verbetering in de toekomst. 

  • De onderwijskwaliteit in Nederland moet omhoog, want het onderwijssysteem is toe aan groot onderhoud. De coronacrisis heeft het belang van onderwijs eens en te meer duidelijk gemaakt. En een nieuwe...

  • Schoolbesturen zijn vanaf 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk voor zowel het onderhoud aan de binnenkant als aan de buitenkant van hun schoolgebouwen. Daarnaast krijgt de provincie Friesland onder voorwaarden de bevoegdheid om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs. De Eerste Kamer stemde deze week in met twee wetsvoorstellen die dit regelen.

  • De Tweede Kamer debatteert woensdag 2 april over klassengrootte in het primair onderwijs. Een groep leraren van de vakbond Leraren in Actie wist dit onderwerp door middel van een zogenoemd burgerinitiatief – het burgerinitiatief Stop de overvolle klassen - op de agenda te krijgen. Zij vindt dat de overheid paal en perk moet stellen aan de grootte van een schoolklas: Die zou met ingang van het schooljaar 2014-2015 uit maximaal 28 leerlingen moeten bestaan. Vervolgens moet het leerlingaantal in iedere klas in drie jaar worden afgebouwd naar maximaal 24.