• Schoolbestuurders uit verschillende sectoren krijgen de kans te leren van CEO’s uit het bedrijfsleven in een vernieuwd intersectoraal besturenprogramma. Deelnemers nemen een uniek kijkje in de keuken van vooruitstrevende Nederlandse bedrijven als McKinsey en UMCU en spreken met ceo’s als Wiebe Draijer (Rabobank) en Huub Vermeulen (bol.com). Die cultuur van ‘elke dag een beetje beter’, waar zit ‘m die in? ,,Bij bol.com herkende ik dat je als leidinggevende en bestuurder niet nadrukkelijk op de voorgrond moet staan.”

  • ,,Waarom een bestuurlijke visitatie in het laatste jaar van je bestuursperiode?” Dit was een van de eerste vragen die Gert Jan Veeter van Stichting Sarkon van de visitatiecommissie te horen kreeg. Volgend jaar gaat de voorzitter van het College van Bestuur met pensioen, maar hij heeft er heel bewust voor gekozen om een bestuurlijke visitatie in te zetten.  ,,Goed kijken hoe we er nu voor staan als bestuur en wat een passende vorm van bestuur is voor de toekomst.”

  • Met de verruiming van het loopbaan- en ontwikkelperspectief van leraren wil de Onderwijsraad het beroep van leraar aantrekkelijker maken. Dat staat in het advies ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’, dat op 7 november is verschenen.

  • Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag voor het wetsvoorstel lerarenregister gestemd. Kamerfracties hebben echter wel aanzienlijke verschillen van inzicht bij de te verwachten effecten en opbrengsten van het register.

  • Zeven schoolbesturen uit de regio Noord-Holland hebben, in samenwerking met de iPabo Amsterdam-Alkmaar, een kwaliteitsagenda opgesteld. Hierin schetsen zijn ontwikkelingen die zij zien voor het kind, de leraar, de leraar in opleiding en de professionele gemeenschap. Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, nam de kwaliteitsagenda op donderdag 6 oktober in ontvangst.

  • De Tweede Kamer debatteert op woensdag 5 oktober, de Dag van de Leraar, over de invoering van het lerarenregister. De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben hun bedenkingen bij het register. Zij hebben daarom in de aanloop naar het debat een brief naar de Kamer gestuurd met een aantal kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel.

  • Het Nederlandse onderwijsstelsel staat er over het algemeen goed voor. Wel zijn er belangrijke verbeterpunten op het gebied van vroegschoolse educatie, kansengelijkheid, excellentie en professionalisering van leraren schoolleiders en - besturen. Dat blijkt uit de Review of National Policies for Education: Netherlands 2016 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

  • Het kabinet wil registratie in het lerarenregister voor docenten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs verplichten en wil daarom het lerarenregister wettelijk verankeren. Dat staat in het definitieve wetsvoorstel dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De PO-Raad is kritisch over het wetsvoorstel.

  • Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor leraren met vernieuwende ideeën op het gebied van professionalisering en onderwijskwaliteit. Leraren kunnen tot 9 mei hun ideeën indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het hiervoor opgerichte LerarenOntwikkelFonds (LOF).

Pagina's