• PO-Raad, VO-raad en MBO Raad vinden het onbegrijpelijk dat minister Slob vasthoudt aan de verplichte levering van lerarengegevens door schoolbesturen voor een lerarenregister dat voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De minister houdt daarmee geen rekening met het gebrek aan draagvlak in de sectoren onder leraren, schoolleiders en schoolbesturen. Terwijl de minister onlangs constateerde dat het verplichte register te veel een doel op zich was geworden, lijkt nu de gegevenslevering het doel op zich te worden.

  • "Erkennen van handelingsverlegenheid zet aan tot willen leren van elkaar!" Aan het woord is WilmaHelena Diepstraten, P&O-stafmedewerker bij de Samenwerkende Vrije scholen in Zuid Holland (SVZH)...

  • Een schoolbestuur kan subsidie aanvragen voor de kosten van de vervanging van een schoolleider tijdens het volgen van een masteropleiding. Aanvragen moeten zijn ingediend voordat de opleiding start...

  • Het doel van het project Junior Leraar in Amsterdam is om startende leraren in hun ontwikkeling van startbekwaam naar basisbekwaam te ondersteunen. Vanuit het project wordt een kader voor systematische begeleiding aangeboden zonder voorschrijvend te zijn. Daardoor kunnen scholen bijvoorbeeld hun eigen lesobservatie-instrument gebruiken. Een gesprek met enkele betrokkenen.

  • Een beter loongebouw en carrièreperspectief, het schrappen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en meer diversiteit in lerarenteams. Een greep uit de ideeën die door politici en vertegenwoordigers van het onderwijsveld werden geopperd tijdens Onderwijspoort. De PO-Raad organiseerde het debat om, zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, stil te staan bij een belangrijk vraagstuk: hoe behouden en krijgen we de beste leraren voor de klas?

  • Er is nog te weinig draagvlak onder leraren voor het lerarenregister. Bovendien sluit het wetsvoorstel lerarenregister onvoldoende aan op de schoolcontext, levert het administratieve lasten op voor scholen en zijn er vraagtekens te plaatsen bij de arbeidsrechtelijke consequenties van niet-herregistratie. Mede daarom heeft staatssecretaris Dekker (Onderwijs) op verzoek van de Eerste Kamer besloten om de invoering van het lerarenregister met een jaar uit te stellen.

  • ,,Ik zie het als een uitdaging om recht te doen aan de inspanningen van allen die bij de school betrokken zijn'', vertelt Dino Andriol, directeur van basisschool Noorderbreedte in Veendam. De...

  • ,,Het begint bij de individuele leerlingen. Gedragsdeskundigen bepalen per leerling het ontwikkelingsdoel en op basis van een handelingsplan wordt toegewerkt naar het beoogde resultaat." Nanneke de Bruijn, manager onderwijs en Lilian van Amelsvoort, beleidsmedewerker P&O vertellen hoe Mytylschool Gabriël in ’s Hertogenbosch zicht houdt op de kwaliteit van de leraren. Lesobservaties vormen daarbij de basis voor een goed gesprek over iemands ontwikkeling.

  • Bijna tachtig procent van de onderwijsondersteuners, leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs is tevreden tot heel tevreden met hun baan. Zij zijn het meest te spreken over de inhoud van het werk, de samenwerking met collega’s en de mate van zelfstandigheid. Aspecten die minder goed scoren zijn de beloning, loopbaanmogelijkheden en de hoeveelheid werk. Dit blijkt uit de ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2016. De arbeidsmarkt in beeld’ van het Arbeidsmarktplatform PO.

  • Het ‘Toetsingskader lesobservatie-instrumenten primair onderwijs’ helpt schoolbesturen en scholen bij het kiezen van een lesobservatie-instrument en een zorgvuldige implementatie ervan in de organisatie.

Pagina's