• Pagina

  Een samenwerkingsverband heeft alleen een MR wanneer het personeel in dienst heeft. Daarnaast heeft het altijd een Ondersteuningsplanraad. De leden hiervan worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband.

 • Pagina

  De OMR is de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en bestaat uit ouders van leerlingen die worden gekozen door de ouders van de school.

 • Pagina

  De PMR is het personeelsgeleding van de reguliere Medezeggenschapsraad en is dus in feite niet een op zichzelf staande medezeggenschapsraad. Wel kan de PMR zelfstandig vergaderen en overleggen met het schoolbestuur. De PMR wordt gekozen door de personeelsleden van de school.

 • Pagina

  Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen, ouders en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen ouder dan 13 jaar. Personeelsleden van een school kiezen de personeelsleden die in de MR zitting nemen, ouders kiezen de ouders, leerlingen kiezen de leerlingen.

 • Pagina

  Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school.

 • Onderwerp
  22-10-2015

  Het is voor alle scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden van belang dat medezeggenschap goed functioneert. Die medezeggenschap in het primair onderwijs krijgt op meerdere manieren vorm. Er zijn verschillende soorten medezeggenschapsorganen te onderscheiden: de Medezeggenschapsraad (MR) bestaat altijd uit een personeelsgeleding (PMR) en een oudergeleding (OMR). Heeft een schoolbestuur meerdere scholen, dan is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raden hebben ieder hun eigen taken. De belangrijkste rechten en plichten van de raden, zoals ze in de wet staan, worden per raad uitgelegd. Navigeer daarvoor het menu. Lees verder

 • Thema
  22-12-2014

  Onderwijs is teamsport en daarom draagt betrokkenheid van alle geledingen bij de school bij aan het onderwijs. Goede medezeggenschap is als vorm van georganiseerde tegenspraak dan ook zeer nuttig voor een onderwijsorganisatie en belangrijk bij het creëren van draagvlak. Goed besturen, kan niet zonder goede medezeggenschap.