• Naar aanleiding van de eerste sectorrapportage voor het primair onderwijs vertellen schoolbestuurders welke thema’s in hun regio op dit moment aandacht verdienen en hoe collega-bestuurders en politiek daaraan kunnen bijdragen. Ingrid de Bonth ziet in verdergaande samenwerking tussen schoolbesturen een belangrijk deel van de oplossing voor de vele uitdagingen waar het funderend onderwijs voor staat.

  • Veel uitdagingen waar scholen voor staan, bijvoorbeeld rondom leerlingendaling, het lerarentekort, passend onderwijs, onderwijshuisvesting en kansengelijkheid, vragen om regionale samenwerking. Met deze notitie willen de PO-Raad, VO-raad, ISBO, LVGS, VBS, Verus, VGS en VOS-ABB regionale samenwerking stimuleren en ondersteunen.

  • De PO-Raad onderschrijft de landelijke campagne ‘Samen zijn wij School’ dat deze week van start is gegaan met als thema ouderbetrokkenheid. Ouders zijn, volgens de PO-Raad, niet ‘alleen maar’ ouders. Zij zijn serieuze gesprekspartners in de onderwijssector.

  • Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen meedoen aan een experiment waarbij reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor vier jaar lang leerlingen volledig mogen mengen. Gedurende deze vier jaar blijven beide scholen bestaan en zullen beide scholen bekostiging ontvangen als zijnde twee aparte scholen. Na vier jaar zullen de twee scholen verder gaan als één geïntegreerde instelling waarbij de (v)so school of -vestiging wordt opgeheven.

  • Het vormen van een samenwerkingsschool, met daarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs, wordt eenvoudiger. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat dit regelt, werd op dinsdag 11 juli aangenomen door de Eerste Kamer. ,,Eindelijk’’, reageert Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, ,,Hier hebben we ons lang hard voor gemaakt.''

  • Doelgroep: schoolbestuurders en schoolleiders. ...

  • De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Raad van State gevraagd om voorlichting over het wetsvoorstel samenwerkingsscholen te geven. Daarmee wordt de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer uitgesteld. De PO-Raad betreurt dit, haar leden zitten te wachten op de wet die het eenvoudiger maakt om samen te werken.

  • Het vormen van een samenwerkingsschool, met daarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs, wordt eenvoudiger. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat dit regelt, werd deze week aangenomen door de Kamer.

  • Staatssecretaris Dekker van Onderwijs ziet geen aanleiding om samenwerkingsvormen tussen schoolbesturen bij wet te verbieden, zoals de SGP heeft voorgesteld. Wel waarschuwt Dekker in een brief aan de Kamer dat besturen het verbeteren van de onderwijskwaliteit voorop moeten stellen bij hun samenwerking en dat zij moeten waken voor het behoud van hun autonomie.

  • Erken het kindcentrum als wettelijke verschijningsvorm en betrek het SER-advies bij de uitwerking van de moties. Dat is de boodschap waarmee PO-Raad, MOgroep en VNG de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken vandaag het algemeen overleg over kinderopvang in sturen.    

Pagina's