• De PO-Raad doet nogmaals een oproep aan alle schoolbesturen om het loodgehalte in het drinkwaterwater van schoolgebouwen van voor 1960 te controleren. Lood in drinkwater is schadelijk voor de gezondheid, met name van jonge kinderen en zwangeren.

 • Lood in drinkwater is schadelijk voor de gezondheid, met name van jonge kinderen. De PO-Raad doet daartoe een oproep aan alle schoolbesturen om te controleren op het loodgehalte in het water dat uit de kraan komt op hun scholen.

 • Innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) maakte vandaag de elf basisscholen bekend, die geselecteerd zijn om aan het programma deel te nemen. De PO-Raad zat samen met het ministerie van Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en BZK in de adviescommissie voor het innovatieprogramma.

 • Het Algemeen Dagblad schrijft dat veel leerlingen op basisscholen pas thuis naar de wc gaan, omdat de toiletten op school vies zijn. En dat het gemiddelde schoolgebouw in Nederland veertig jaar oud is en toiletpotten verouderd zijn, dat helpt niet mee.

 • Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, pleit ervoor pensioenfondsen de schoolgebouwen te laten overnemen. De PO-Raad vindt dit een interessant plan en denkt hierover graag verder mee. Wel waakt ze ervoor dat scholen in een dergelijke constructie torenhoge huren moeten betalen en alsnog veel zorg hebben aan hun schoolgebouw.

 • Tachtig procent van de schoolgebouwen is sterk verouderd, heeft een slecht binnenklimaat en heeft gemiddeld energielabel E stond in de Database Schoolgebouwen uit 2013 van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland schrijft dat er aan die situatie nog weinig veranderd is. Vice-voorzitter Anko van Hoepen van de PO-Raad zegt in het artikel het een gemiste kans te vinden dat het thema onderwijshuisvesting niet is opgenomen in het regeerakkoord.

 • Mag ik zonder toestemming van de gemeente een leegstaand deel van de school gratis in gebruik geven aan derden?

  Het bouwen, beheren en exploiteren van scholen is een ingewikkeld proces. Volgens de wet zijn schoolbesturen bouwheer en eigenaar van het schoolgebouw. Dit eigendom wordt ook wel eens als het juridisch eigendom genoemd. Schoolbesturen zijn echter niet volledig verantwoordelijk voor de gebouwen. In de praktijk is het mogelijk ook te kiezen voor een andere eigendomsrelatie, als die beter past bij de lokale situatie en de doelstellingen die met het gebouw en de samenwerking worden nagestreefd.

  Beperkingen van eigendomsrechten

  De wet op het primair onderwijs kent een aantal beperkingen van de rechten die eigenaars van gebouwen in de "reguliere" markt wél hebben. Zo mogen scholen niet:

  • worden verkocht
  • een hypotheek vestigen
  • zonder toestemming van de gemeente verhuren of in gebruik geven van (een deel van de) huisvesting.

  Meer weten?

  Voor meer informatie over beheer en exploitatie kunt u terecht bij de Helpdesk of bij onze beleidsadviseur Gertjan van Midden.

   

 • Wie is verantwoordelijk voor het schoolgebouw: bestuur of gemeente?

  De financiering van de huisvesting loopt deels rechtstreeks via de schoolbesturen als onderdeel van de lumpsum en deels via de gemeenten (het Gemeentefonds). Beide partijen hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de bekostiging, het beheer en de exploitatie van huisvesting.  

  Gemeente

  Via een stelsel van criteria ontvangen de gemeenten een algemene uitkering, het zogenoemde Gemeentefonds. Dit is een algemene uitkering, waarmee gemeenten eigen beleidsprioriteiten kan stellen. De gemeente heeft op grond van de wet de zorgplicht voor de huisvesting van scholen. In essentie betekent dat, dat er voldoende middelen beschikbaar moeten worden gemaakt waarmee nieuwe schoolgebouwen kunnen worden gerealiseerd en oude schoolgebouwen kunnen worden vervangen. De verantwoordelijkheden van gemeenten voor wat betreft onderwijshuisvesting kunnen worden samengevat in:

  • vervanging
  • nieuwbouw
  • uitbreiding en tijdelijke huisvesting
  • eerste inrichting
  • constructiefouten
  • vergoeding van schade als gevolg van bijzondere omstandigheden
  • OZB

  Schoolbestuur

  Als onderdeel van de lumpsum ontvangt het bestuur onder ander een genormeerde vergoeding voor onderhoud, energieverbruik en schoonmaak. De schoolbesturen dienen het onderhoud te bekostigen voor het terrein en gebouw als het gaat om:

  • het onderhoud van de binnenkant
  • het buitenonderhoud en aanpassingen 
  • het herstelonderhoud
  • vervanging van leer- en hulpmiddelen

  ​Geen van beide partijen is in financiële of juridische zin verantwoordelijk voor de renovatie van schoolgebouwen.   Wat doet de PO-Raad?

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met onze Helpdesk, of met onze beleidsadviseur Gertjan van Midden.

 • Zowel het Parool als het NRC Handelsblad schonk afgelopen donderdag aandacht aan het rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) over onderwijshuisvesting. Daaruit komt naar voren dat leraren hun schoolgebouw gemiddeld beoordelen met het cijfer 5,7. Een groot knelpunt in onderwijshuisvesting is de vraag wie verantwoordelijk is voor renovatie. Nieuwbouw is bij de gemeente belegd, onderhoud bij de schoolbesturen.