• Leerlingen in het primair onderwijs krijgen over het algemeen goed les. Het overgrote deel van de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit. Dat staat in het  Onderwijsverslag, dat vandaag is verschenen. De Inspectie van het Onderwijs ziet dat scholen en leraren verder verbeteren. Ook de PO-Raad constateert dat de sector zich in een stijgende lijn ontwikkelt.

  • Erik Dannenberg gaat per 14 juli 2014 aan de slag als projectleider 'Speciaal onderwijs in de transities'. Als projectleider gaat hij een plan uitwerken om de directe belangen van de leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op een zorgvuldige wijze aandacht te geven in de diverse lopende transities.

  • Donderdag 26 juni is Change Day. Op die dag krijgt de zorg extra aandacht. Zorg en onderwijs werken nauw samen en dat wordt met de invoering van Passend onderwijs zelfs meer. Daarom ondersteunt de...

  • NOC*NSF, Stichting Onbeperkt Sportief en de PO-Raad hebben hun samenwerking binnen het sportstimuleringsprogramma Special Heroes officieel bekrachtigd. Met het programma zetten steeds meer scholen voor speciaal onderwijs en sportverenigingen zich in om leerlingen met een beperking structureel te laten sporten en bewegen.

  • Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in overleg met het ministerie van OCW een brief aan de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geschreven over de...

  • Op verzoek van de PO-Raad en de VO-raad   voeren  h et ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) nog eenmaal de groeibekostiging voor het ...

  • Speciale scholen kunnen een jaar langer dan gepland aanspraak maken op de Regeling subsidie regionale expertisecentra. De staatssecretaris van Onderwijs heeft deze regeling met een jaar verlengd...

  • Wilt u weten wat er speelt in het speciaal onderwijs? Met de nieuwsbrief van maart 2013 van LECSO bent u weer helemaal op de hoogte.

  • Cluster 2-schoolbesturen in het speciaal onderwijs hebben met succes de eerste stappen gezet om zich anders te organiseren. De besturen van scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met...

  • De PO-Raad en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) hebben op 29 januari en 8 februari j.l twee ledenraadplegingen georganiseerd voor schoolbestuurders en schooldirecties met...

Pagina's