• 'Ingeschakeld' is een landelijke initiatief dat inzet op de verdere samenwerking tussen werkgevers, gemeenten en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Met als doel om nog...

  • Het wettelijk quotum voor de banenafspraak voor het jaar 2018 is vastgesteld op 1,93%. Dit betekent dat 1,93% van de verloonde uren van de organisatie in 2018 moet bestaan uit banen voor mensen uit met een arbeidsbeperking, de doelgroep voor de banenafspraak. 

  • De leerlingentelling '17-'18 van het ministerie van Onderwijs is definitief, het speciaal onderwijs blijkt inderdaad licht gegroeid. In november jl. schreef de PO-Raad reeds dit artikel op basis van de voorlopige telling. De sectororganisatie is niet verbaasd: een te krappe basisbekostiging, een groeiend lerarentekort en terugtrekkende bewegingen vanuit de jeugdhulp maken investeren in preventie erg moeilijk. 

  • Het kabinet heeft besloten het quotum voor de banenafspraak te activeren voor de sector overheid en onderwijs. Dat blijkt uit een brief die op vrijdag 9 september jl. naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

  • De invoering van een wettelijk quotum voor de banenafspraak leidt juist niet tot extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid vraagt aan een nieuw kabinet om een aantal knelpunten weg te nemen, zodat de banenafspraak beter realiseerbaar is.

  • Reguliere basisscholen, speciale basisscholen (sbo) en scholen voor speciaal onderwijs (so) werken steeds meer en vaker samen. Dat doen zij om beter passend onderwijs te kunnen bieden, maar ook vanuit financiële noodzaak als gevolg van de landelijke verevening of een algehele leerlingdaling in de regio. 

  • Hét Congres is het landelijke onderwijscongres van vereniging voor speciaal onderwijs LECSO. Het onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben staat centraal....

  • Vensters heeft een vereenvoudigde leerlingtevredenheidsvragenlijst ontwikkeld, speciaal voor het so en sbo. Om te onderzoeken of de vragenlijst goed functioneert in de praktijk wil de PO-Raad hem laten testen door leerlingen uit deze doelgroep. Bent u een so of sbo school en wilt u dit schooljaar nog een tevredenheidsonderzoek onder uw leerlingen afnemen? Doe dan mee aan de pilot!

  • De 1-op-1 klas van VSO De Korte Dreef is de winnaar van Project Speciaal. Project Speciaal is een initiatief van LECSO, het landelijk exerpertisecentrum speciaal onderwijs, dat vernieuwing en kwaliteitsverbetering in het speciaal onderwijs stimuleert. De winnaars werden bekend gemaakt tijdens Hét Congres, het jaarlijkse toogcongres voor het speciaal onderwijs, dat onlangs plaatsvond. Ook leren met ICT was een belangrijk thema op het congres.

  • Wanneer gemeenten meer investeren in een ‘levensbrede aanpak’ van autisme bespaart dat miljoenen euro’s en levert dat meer levensgeluk op voor mensen met autisme. Iedere geïnvesteerde euro, levert er weer vier op. Dat blijkt uit een rapport van het programma ‘Vanuit Autisme bekeken’, dat zich inzet om het land anders met autisme te laten omgaan. De PO-Raad en Lecso zijn vertegenwoordigd in de werkgroep van het programma.

Pagina's