• Op verzoek van de PO-Raad en de VO-raad   voeren  h et ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) nog eenmaal de groeibekostiging voor het ...

  • Speciale scholen kunnen een jaar langer dan gepland aanspraak maken op de Regeling subsidie regionale expertisecentra. De staatssecretaris van Onderwijs heeft deze regeling met een jaar verlengd...

  • Wilt u weten wat er speelt in het speciaal onderwijs? Met de nieuwsbrief van maart 2013 van LECSO bent u weer helemaal op de hoogte.

  • Cluster 2-schoolbesturen in het speciaal onderwijs hebben met succes de eerste stappen gezet om zich anders te organiseren. De besturen van scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met...

  • De PO-Raad en het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) hebben op 29 januari en 8 februari j.l twee ledenraadplegingen georganiseerd voor schoolbestuurders en schooldirecties met...

  • De besturen van LECSO en de PO-Raad willen graag met de leden, die verantwoordelijk zijn voor de scholen voor speciaal onderwijs, van gedachten wisselen over nut en noodzaak van een mogelijke...

  • De besturen van LECSO en de PO-Raad willen graag met de leden, die verantwoordelijk zijn voor de scholen voor speciaal onderwijs, van gedachten wisselen over nut en noodzaak van een mogelijke...

  • De besturen van LECSO en de PO-Raad willen graag met de leden, die verantwoordelijk zijn voor de scholen voor speciaal onderwijs, van gedachten wisselen over nut en noodzaak van een mogelijke...

  • PO-Raad, VO-raad en VNG hebben in nauwe afstemming met de twee betrokken ministeries OCW en VWS het initiatief genomen een handreiking te ontwikkelen die zowel gemeenten als schoolbesturen –...

  • Het project Vensters PO besteedt specifieke aandacht aan (V)SO-scholen. Binnenkort gaat het (V)SO-traject van het project van start met een onderzoek en regionale bijeenkomsten. Vensters PO is een...

Pagina's