• Via een internetconsultatie kunt u uw mening geven over het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod. Het wetsvoorstel verplicht schoolbesturen en gemeenten overleg te voeren over het onderwijsaanbod in de betreffende gemeenten, met als doel antwoord te bieden op het dalende aantal leerlingen. Daarnaast versoepelt het voorstel het verplaatsen van een school en de omzetting of uitbreiding met een richting. De PO-Raad staat positief tegenover de voorgestelde maatregelen. 

  • De VNG Academie organiseert jaarlijks, namens de VNG en PO-Raad, cursussen die ingaan op (het bekostigen van) de voorzieningen (huisvesting) onderwijs in de relatie gemeente en bevoegde...

  • Staatssecretaris Sander Dekker wil het begrip ‘richting’ loslaten in de voorzieningenplanning en meer ruimte creëren voor het stichten van nieuwe scholen. Op dit moment zijn de mogelijkheden om nieuwe scholen te stichten te beperkt, waardoor er te weinig ruimte is voor dynamiek en innovatie. Dat schreef hij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad is voorstander van ‘richtingvrije planning’, maar heeft zorgen bij de in de brief geschetste uitwerking van deze ideeën.

  • Schoolbesturen van openbare scholen die vorig jaar stappen hebben ondernomen om een school per 1 augustus 2014 te sluiten, moeten daarvoor toestemming krijgen van hun gemeenteraad. Als de gemeente niet instemt, kan de school niet worden gesloten door het verzelfstandigd bestuur. Dat is het uitgangspunt van een nieuwe gedragslijn van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  • PO-Raad kan zich vinden in de aanbevelingen van de Onderwijsraad, zoals verwoord in het advies ‘Voorkomen Draaideurconstructie’. De Onderwijsraad adviseert om schoolbesturen die van de minister een aanwijzing hebben gekregen wegens wanprestatie (op dit moment geen in het primair onderwijs) niet in de gelegenheid te stellen om een nieuwe school te stichten met geld van de overheid.

  • Artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs borgt, is een groot goed waar we trots op moeten zijn. Wel moet het wetsartikel op een manier kunnen worden geïnterpreteerd die past bij deze tijd. Dat heeft Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad gezegd tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de vrijheid van onderwijs.

  • Verzelfstandigde schoolbesturen van openbare scholen krijgen meer ruimte om scholen te stichten of te sluiten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) hiertoe in april indiende. Ook krijgen ouders meer zeggenschap bij het stichten van nieuwe openbare basisscholen.

Pagina's