• Het afgelopen schooljaar is het totaal aantal kinderen dat zonder onderwijs thuiszit licht gedaald. In een brief aan de Kamer schrijft minister Slob dat de sector er weliswaar steeds beter in slaagt om nieuwe gevallen van thuiszitten te voorkomen, maar dat het aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuiszit, met in totaal 4000 gevallen onverminderd hoog blijft.

 • Lerarentekorten oplossen met een financiële bonus? Alle kinderen een voorschools programma? Welke rol moet de gemeente spelen bij de aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt? Wat...

 • Hoe moet ik een leerling registreren in het DUO Verzuimregister die bij ons ingeschreven staat, maar thuiszit in afwachting van een passende onderwijsplek?

  Als leerlingen moeten wachten op passend onderwijs en in die tijd verzuimen, dan is dat ongeoorloofd verzuim (behalve als de leerling ziek is en ook ziek gemeld staat, dat is geoorloofd verzuim). Als het langer dan 4 weken aaneengesloten is, is sprake van langdurig relatief verzuim. Oftewel: niet melden bij overig verzuim, maar bij wettelijk verzuim 16 uur en na 4 weken aaneengesloten bij Langdurig Relatief Verzuim.

  Bron: Veelgestelde vragen op duo.nl

 • Hoe registreren we het verzuim van een leerling die thuiszit in afwachting van een passende onderwijsplek? Sinds 1 januari 2017 melden ook scholen in het primair onderwijs verzuim digitaal via het verzuimregister. Er blijkt echter nog onduidelijkheid te bestaan bij scholen. DUO heeft daarom op haar site de meest gestelde vragen verzameld en voorzien van antwoorden.

 • De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado tekenden op 29 mei 2017 een gedragsode 'Regionale Samenwerking' in de overstap naar het mbo. Op die manier maken zij zich sterk voor een ketengerichte aanpak om iedere jongere een kansrijke onderwijsroute te bieden. In een filmpje leggen de betrokkenen van de koepelorganisaties uit waarom de gedragscode jongeren helpt aan een beter toekomstperspectief.  

 • Van 8 tot en met 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. In het hele land worden dan activiteiten georganiseerd voor iedereen die hiermee te maken heeft, van thuiszitters tot schoolbestuurders en gemeenten. Voorafgaand aan deze week vijf vragen en antwoorden over dit thema, dat volgens de PO-Raad het hele jaar door aandacht zou moeten krijgen.

 • Doelgroep: samenwerkingsverbanden, schoolleiders, schoolbestuurders, gemeenten en jeugdhulp/zorg....

 • In navolging van het vo en mbo, zijn per 1 april ook alle scholen in het primair onderwijs aangesloten op het Verzuimregister van DUO. Alle ongeoorloofd verzuim moet via het leerlingadministratiesysteem (LAS) gemeld worden bij DUO. Van DUO gaat er per ommegaande een bericht naar de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling. Die neemt op zijn beurt contact op met de school.

 • De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Ze willen onder meer regelen dat kinderen die thuiszitten sneller hulp krijgen vanuit de zorg, dat leerlingenvervoer geen probleem meer vormt als er een onderwijsplek is gevonden en dat alles op alles wordt gezet qua preventie. 

 • Meedoen aan de internetconsultatie die de overheid heeft opengesteld voor het wetsvoorstel 'Onderwijs op een andere locatie dan de school', kan nog tot en met 31 januari.

Pagina's