• De regeling bekostiging 2013-2014 is door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aangepast in verband met de compensatie van de werkgeverslasten. Deze bedraagt over het kalenderjaar 2013 0,17%.

  • Op de website van de PO-Raad staat een vernieuwd instrument waarmee schoolbesturen kunnen berekenen wat het gemeentefonds uitkeert aan onderwijshuisvesting. Aan dat instrument is een werkblad...

  • Het model Toetsingskader financiële positie ondersteunt schoolbesturen bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie. In de verbeterde tool zijn de jaarcijfers 2011 van de sector PO verwerkt en heeft onder andere het meerjarenperspectief een meer prominente rol gekregen.

  • De gewijzigde premiepercentages en de uitwerking van enkele maatregelen vanuit de Kabinetsbegroting 2013 hebben effect op de werkgeverslasten. Daarom is ook het instrument werkgeverslasten PO in de...

  • Ten opzichte van de GPL 2012/2013 van 23 maart 2012 (waarvan de beschikkingen in april 2012 zijn verstuurd) is de GPL 2012/2013 voor het onderwijzend personeel gestegen met bijna 1%. Eén en ander...

  • De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen voor de materiële instandhouding (Londo) zijn na indexering (prijscompensatie) voor 2013 zijn vastgesteld. De verhoging in vergelijking met...

  • De instrumenten in de Toolbox Financiën zijn aangepast in verband met de voorlopige GPL van 2012-2013, conform de regeling bekostiging personeel PO van 23 maart 2012. De aangepaste...

  • Wanneer scholen worden samengevoegd, ontvangt het bestuur van de samengevoegde basisscholen in totaal minder bekostiging. Het schoolbestuur ontvangt conform de huidige regeling bekostiging 2011...

  • Eind 2011 is de handreiking "Verantwoording van financiën" uitgebracht. Deze handreiking heeft tot doel de schoolbesturen te ondersteunen bij hun verantwoording van de financiën in het algemeen en...

  • Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting voor het (V)SO is afgerond en geplaatst in de toolbox. Het betreft het Geld model. Het FPE (V)SO model wordt niet meer gemaakt. Scholen die...

Pagina's