• Drie instrumenten in de Toolbox Financiën zijn bijgewerkt met actuele gegevens voor 2018.

  • Samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht de ondersteuningsbekostiging te betalen voor leerlingen die tussen de telling van 1 oktober T-1 en 1 februari daaropvolgend zijn ingeschreven in het (v)so. De wijze waarop dit dient plaats te vinden is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar vormde het aantal ingeschreven leerlingen op het (v)so nog het uitgangspunt. In de nieuwe groeiregeling is het aantal nieuwe leerlingen dat door het samenwerkingsverband is verwezen naar en ingeschreven in het speciaal onderwijs in de periode vanaf 1 oktober tot en met 1 februari leidend. Dit geldt ook voor het aantal leerlingen dat uitgeschreven is uit het speciaal onderwijs.

  • De gegevens van de Londo- bekostiging voor het (voortgezet) speciaal onderwijs 2012 zijn sinds kort gedetailleerd bekend. De berekeningen van alle programma’s van eisen zijn nu weer te geven en dat...