• Moet ik bij ontslag ook een transitievergoeding betalen aan een werknemer die eerst een periode via een uitzendbureau heeft gewerkt?

  Ja, de diensttijd als uitzendkracht telt mee, tenminste als de uitzendkracht (nagenoeg) hetzelfde werk blijft doen. Het maakt niet uit dat hij toen werd ingeleend via het uitzendbureau (vorige werkgever) en pas later direct in dienst trad bij zijn huidige werkgever (voorheen inlener).

 • Werknemers hebben ook recht op een gedeeltelijke transitievergoeding bij deeltijdontslag. Dit heeft de Hoge Raad bepaald in een rechtszaak die hierover is gevoerd in het voortgezet onderwijs.

 • Waarom is de datum voor RDDF-plaatsing in het bijzonder onderwijs 1 februari en in het openbaar onderwijs 1 augustus?

  Er is gezocht om (op macro-niveau) de invoering van de transitievergoeding via cao-regelingen te compenseren dan wel budgettair neutraal te houden. Voor alleen het bijzonder onderwijs kwam de transitievergoeding er immers gewoon bij. De compensatie is gevonden in het enigszins versoberen van de WOPO voor het bijzonder onderwijs en in het verkorten van de periode tot ontslag om bedrijfseconomische redenen. De mogelijkheid tot ontslag werd een half jaar naar voren geschoven (naar 1 februari). Partijen wilden het jaar in het RDDF handhaven en daarom dus ook RDDF-plaatsing per 1 februari.

  Voor het openbaar onderwijs is er niets gewijzigd omdat de transitievergoeding immers ook niet voor het openbaar onderwijs geldt.

 • Het kabinet wil dat werkgevers de transitievergoeding voor langdurige zieke medewerkers helemaal terug krijgen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel ook gaat gelden voor de schoolbesturen in het bijzonder onderwijs. Wanneer de regeling ingevoerd zal worden, is nog niet duidelijk. Wel heeft het kabinet toegezegd dat deze zal gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

 • Welke looncomponenten moeten worden meegenomen bij de bepaling van een transitievergoeding?

  De regels voor de vergoeding zijn vastgelegd in het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (Staatsblad 2014, 538). Op grond van de bepalingen en de nota van toelichting worden de volgende componenten in ieder geval meegerekend bij de bepaling van de transitievergoeding: het salaris, de vakantieuitkering en de structurele eindejaarsuitkering. Indien van toepassing voor de betreffende werknemer komen daar nog bij:

  • de uitlooptoeslag;
  • de bindingstoelage;
  • schaaluitloopbedrag;
  • nominale uitkering (dag van de leraar);
  • toelage directeuren;
  • inkomenstoelage;
  • eindejaarsuitkering OOP.
 • Vandaag hebben CNV Onderwijs, FvOV en AVS enerzijds en de PO-Raad anderzijds hun handtekening gezet onder een aantal afspraken. Deze afspraken brengen een cao-akkoord over 2016 dichterbij.

 • Mag ik de kosten die ik als werkgever heb gemaakt voor de re-integratie in mindering brengen op de transitievergoeding?

  Kosten die zijn gemaakt ter vervulling van een wettelijke taak, mogen niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Gaan de inspanningen verder dan de wettelijke taak, dan kan dit met schriftelijke instemming van de werknemer worden verrekend. 

 • De werknemer wordt ontslagen op grond van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Ben ik de werknemer een transitievergoeding verschuldigd?

  Als de werknemer wordt ontslagen na langdurige arbeidsongeschiktheid, minimaal na 2 jaar, heeft betrokkene recht op de transitievergoeding.

 • Heeft een werknemer die geen recht heeft op een WW-uitkering en daarom ook niet op de WOPO, recht op een transitievergoeding (als aan de voorwaarden van de transitievergoeding wordt voldaan)?

  Omdat de werknemer geen uitkering op grond van de WOPO ontvangt, heeft betrokkene recht op een transitievergoeding. 

 • Pagina

  Als een dienstverband op of na 1 juli 2015 op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet en twee jaar of langer heeft geduurd, dient in principe een vergoeding te worden...