• Het Nationaal Programma Onderwijs is een compromis tussen de ministeries van OCW, Algemene Zaken en Financiën. Hoe het miljardenprogramma tot stand kwam, schetst NRC vandaag in een groot artikel waarvoor journalisten een beroep deden op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De politieke- en tijdsdruk was hoog. Het plan gesmeed zonder de sector daarbij voldoende te betrekken.

 • Uit cijfers weten we dat scholen met een hoog schoolgewicht moeite hebben met het aantrekken en vasthouden van voldoende leraren. Zij verliezen de concurrentie op de markt, ook binnen hun eigen wijk of regio. Tijdens deze spin-off meeting die de PO-Raad organiseert samen met de makers van documentaireserie Klassen, spreken we met elkaar over lerarentekort in relatie tot achterstandenbestrijding. Waar kun jij als bestuurder het verschil maken?

 • In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs na corona staan besturen en scholen voor de keuze of en hoe ze een verbeterprogramma opzetten. Welke overwegingen zijn hierbij belangrijk? Wat is effectief en wat niet? Deze vragen staan centraal in webinars door deskundigen van onderzoeksinstituut LEARN! (Vrije Universiteit Amsterdam) en KBA Nijmegen.

 • Moet de MR de bevoegdheid krijgen een bindende voordracht te kunnen doen voor tenminste één lid van de RvT?

  Als beginnende school zijn we bezig het reglement voor de Raad van Toezicht op te stellen. We lopen daarbij aan tegen de vraag aan of de medezeggenschapsraad de bevoegdheid moet krijgen om een bindende voordracht te doen voor tenminste één lid van de Raad van Toezicht. Is dat wettelijk verplicht?

  Antwoord: Ja, dat is een wettelijke verplichting die is vastgelegd in artikel 17a, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs.

  Artikel 17a. Scheiding toezicht en bestuur

  1. Het bevoegd gezag draagt mede in verband met de verplichting, bedoeld in artikel 10, zorg voor een goed bestuurde school met een scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop en met een rechtmatig bestuur en beheer.
  2. De benoeming in de functies van het bestuur en het interne toezicht op het bestuur, bedoeld in het eerste lid, geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. Bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt de medezeggenschapsraad van de school, bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen, in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid. Bij de benoeming van de leden van de raad van toezicht van het samenwerkingsverband wordt de ondersteuningsplanraad, bedoeld in artikel 4a van de Wet medezeggenschap op scholen, in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid.
  3. Het eerste lid en het tweede lid, eerste volzin, zijn van overeenkomstige toepassing op een samenwerkingsverband.
 • Wil je onderzoeken hoe tevreden je leerlingen en hun ouders zijn? Of wil je inzicht in de tevredenheid van je medewerkers? Dat kan nu, want de afnameperiode voor dit schooljaar gaat vandaag, op 1 november, van start. Dat betekent dat het direct mogelijk is om via Vensters nieuwe onderzoeken te starten. 

 • Ben je leraar of schoolleider in het primair of voortgezet onderwijs? In mei en juni organiseren de PO-Raad en AVS in samenwerking met schoolbesturen/scholen verschillende regiobijeenkomsten die je...

 • De PO-Raad komt uitgebreid aan het woord in een tweeluik van KRO-NCRV De Monitor over de slechte staat van schoolgebouwen. ‘De overdracht van het buitenonderhoud van gemeente naar schoolbestuur in 2015 is zelden gepaard gegaan met overdracht van middelen bij achterstallig onderhoud.’

 • In dagblad Trouw zegt voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten dat scholen de problemen met de hoge werkdruk en het lage salaris van leraren niet meer zelf kunnen oplossen. Een nieuw kabinet moet dan ook serieus in het onderwijs investeren.

 • Doelgroep: Medewerkers onderwijshuisvesting (max. 20). Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de PO-Raad. ...

 • In navolging op het eerder getekende Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs, pleiten de minister en staatssecretaris van Onderwijs, de voorzitter van de PO-Raad en gedeputeerden en wethouders van onderwijs en cultuur van provincies en gemeenten in een gezamenlijke agenda voor een prominentere rol van scholen rondom cultuuronderwijs. Ook willen de partijen meer culturele deskundigheid bij leerkrachten en een betere samenwerking met de culturele sector.

Pagina's