• De Tweede Kamer stemt in met het wetsvoorstel waarin de beëindiging van het Vervangingsfonds en modernisering van het Participatiefonds wordt geregeld. Daarnaast is het amendement aangenomen, waarin wordt geregeld dat de bedrijfsgezondheidszorg wordt ondergebracht bij het Participatiefonds. De sociale partners in het primair onderwijs hadden in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om die wijziging van het wetsvoorstel.

 • Hoe ga je om met vervangingscontracten als iemand in de risicogroep valt of een huisgenoot heeft in de risicogroep en daardoor niet kan werken?

  In de cao wordt onderscheid gemaakt tussen vervangingswerkzaamheden en ziektevervangingen. In het kader van de huidige coronacrisis is dan de vraag of en in welke gevallen een vervanger op basis van een regulier vervangingscontract werkt of wanneer de vervanging geldt als ziektevervanging. Dit onderscheid is belangrijk in verband met de ketenbepaling, die voor ziektevervangingen ruimer is.

  Van belang is de vraag of een werknemer normaal gesproken zou werken (bijvoorbeeld bij lichte verkoudheidsklachten). Als een werknemer normaal gesproken zou werken, dan is geen sprake van ziekte. In dat geval is dus verstandig met een regulier vervangingscontract te werken (en de ketenregel voor vervangingen aan te houden).

  Als een werknemer ziek is en/of zich ziek heeft gemeld, dan kun je wel een vervanger inschakelen op basis van een ziektevervangingscontract. Het kan zijn dat niet helemaal duidelijk is of nu wel of niet sprake is van ziekte. In dat geval zou je kunnen overwegen om – voor de zekerheid - gebruik te maken van een regulier vervangingscontract. Dan houd je je in ieder geval aan de ‘strengste’ ketenregel en voorkom je dat je achteraf voor de onaangename verrassing van een contract voor onbepaalde tijd komt te staan.

  Overigens geldt voor besturen die zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds dat dit onderscheid niet relevant is voor de vraag of de kosten worden vergoed, in beide gevallen is dat zo.

 • Via een internetconsultatie kun je kennisnemen van en reageren op het conceptwetsvoorstel beëindiging Vervangingsfonds en hervorming Participatiefonds. De PO-Raad staat achter het wetsvoorstel, dat zorgt voor een aantal gewenste veranderingen bij beide fondsen. Je kunt tot en met 13 mei reageren op de internetconsultatie.

 • Het functioneren en de toekomst van zowel het Vervangingsfonds als het Participatiefonds staan ter discussie. Minister Arie Slob (onderwijs) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het toekomstbeeld van beide fondsen. Dit toekomstbeeld is ontwikkeld in overleg met de PO-Raad en de vakbonden.

 • Onze school wil een ZZP-er inzetten als vervanger voor een zieke leraar. Wordt dit vergoed door het Vervangingsfonds?

  Nee, het Vervangingsfonds vergoedt vervanging van een zieke leraar door een ZZP'er niet.

 • Vervangingsfonds en Participatiefonds (VF/PF) hebben de meeste wijzigingen uit de CAO PO 2016-2017 doorgevoerd in hun reglementen.

 • De reglementen van Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn aangepast naar aanleiding van de nieuwe cao. Hierdoor kunnen schoolbesturen verder gaan met de invulling van hun vervangingsbeleid. Schoolbesturen die niet voldoende uit de voeten kunnen met het nieuwe reglement van Vervangingsfonds, hebben een extra mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden.

 • Kan een ziek directielid vervangen worden op basis van detachering en vergoeding ontvangen via het Vervangingsfonds?

  Ja, artikel 22A van het Reglement Vervangingingsfonds maakt het mogelijk dat directietaken kunnen worden vervangen ten laste van het VF. Let er wel op dat de vervanger een personeelslid is van een ander bevoegd gezag dat is aangesloten bij het Vervangingsfonds. Een declaratie van een van onze leden werd niet gehonoreerd, omdat degene die het zieke directielid verving werknemer was van een schoolbestuur dat eigen risicodrager (ERD) was en dus niet was aangesloten bij het Vervangingsfonds.

 • Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) wil de vormgeving van het Vervangingsfonds en Participatiefonds drastisch vernieuwen. Dit heeft hij laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. De modernisering zou onder andere gaan betekenen dat het Vervangingsfonds in huidige vorm ophoudt te bestaan en dat de wettelijke verplichte aansluiting van schoolbesturen komt te vervallen. Dekker streeft ernaar de veranderingen per 2018 te realiseren. De PO-Raad pleit al langere tijd voor deze modernisering.

 • Hoe gaan het Vervangingsfonds en Participatiefonds om met min/max-contracten?

  Hoe het Vervangingsfonds en Participatiefonds om zullen gaan met medewerkers met min/maxcontracten is nog onbekend. De PO-Raad wil dat ook na inwerkingtreding van de WWZ elke afwezige leraar vervangen kan worden. De cao-inzet van de PO-Raad is er daarom op gericht om flexibele inzet van medewerkers mogelijk te houden. Dat betekent volgens ons ook dat waar de reglementen van het Vf en Pf een goede organisatie van vervangingen in de weg zitten, deze reglementen moeten worden aangepast.

Pagina's