• Tijdens de schoolsluiting door het coronavisus in het voorjaar waren scholen niet verplicht verzuimmeldingen door te geven. Volgens minister Arie Slob (Onderwijs), die de Tweede Kamer jaarlijks informeert over de verzuimcijfers, is het daarom lastig deze data te vergelijken met de verzuimmeldingen van andere jaren. Het ‘vraagstuk van uitval en thuiszitters blijft echter urgent’ schrijft de minister in een brief aan de Kamer.

  • Het lijkt maar een detail, maar achter deze termen zit een wereld van verschil, volgens de vereniging van leerplichtambtenaren Ingrado. Waar afwezigheid uitgaat van een oorzaak bij een individuele leerling of ouders, gaat aanwezigheid juist uit van gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen (ouders, kinderen en onderwijs). Het vergroten van de aanwezigheid is de beste stap in de preventie van schoolverzuim. Ingrado heeft daarom een handreiking en checklist ontwikkeld om aanwezigheidsbeleid te maken, registreren en toetsen.

  • Snotneuzen en snottebellen, kinderen die naar school en kinderopvang gaan, hebben er regelmatig mee te maken. In de vernieuwde Handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM is alle informatie over wat te doen bij verkouden kinderen handig samengevat.

  • Nu de scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer volledig zijn gestart en leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs weer zoveel als mogelijk naar school gaan, wil de PO-Raad benadrukken dat het belangrijk is  om ongeoorloofd verzuim weer te melden bij DUO.

  • Om het digitaal melden en afhandelen van verzuim via het Verzuimregister te verbeteren, heeft DUO de informatie op zijn site aangepast. De informatie is nu duidelijker en makkelijker te vinden. Ook vind je er meer handvatten om op de juiste manier ongeoorloofd verzuim te kunnen melden.

  • Net als in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, zal het gebruik van het digitaal verzuimregister in het primair onderwijs verplicht worden gesteld. Het register moet het relatief verzuim en het aantal thuiszitters beter in beeld gaan brengen. Vanaf 1 januari 2017 zullen basisscholen en sbo-scholen in een aantal gemeenten proefdraaien met het register.

  • In november 2013 vinden weer vier inspirerende regiobijeenkomsten plaats over veilig en gezond werken in het primair onderwijs. Thema dit jaar is: ’Afspreken en aanspreken’. Doel van deze...