• Besturen die weleens een audit hebben laten uitvoeren, blijven daarover in de toekomst enthousiast. Ze organiseren er vaker één, passend bij hun eigen stichting. En hoewel scholen het spannend vinden, ervaren ze ook dat zo’n audit zicht geeft op de kwaliteit en de mogelijkheid biedt te sturen op verbeteringen, constateert Lieve Schoofs, die de ervaringen van schoolbesturen met audits onderzocht.  

 • De bestuurlijke collegiale visitatie wordt door schoolbesturen als steeds belangrijker gezien. Twee schoolbestuurders vertellen waarom hun organisatie aan de visitaties meedoen. ,,Het gaf nuttige inzichten die ons helpen om onze blinde vlekken te vinden en te beslissen waar we de komende periode op willen focussen.’’

 • Schoolbesturen in het primair onderwijs werken volop aan de verdere professionalisering van hun organisatie. Om hen daarbij te ondersteunen, inventariseert de PO-Raad het aanbod van begeleiding bij zelfevaluaties, (collegiale) visitaties en audits. De sectororganisatie voor het primair onderwijs nodigt organisaties uit de educatieve infrastructuur daarom uit om aan te geven wat zij besturen en scholen kunnen bieden als het gaat om deze begeleiding.

 • Auditeren, auditie doen, op audiëntie komen, onze taal kent vele variaties op het Latijnse woord audire. Allemaal hebben ze te maken met horen en gehoord worden. Bij audits in het basisonderwijs draait het echter niet alleen om horen en gehoord worden. Een geauditeerde school moet zich ook gehoord voelen. Zodat er daadwerkelijk iets gebeurt met de aangedragen punten. Hoe je dat bereikt, vertellen de door de PO-Raad getrainde auditoren en een aantal experts in het boekje 'Een spiegel voor de school’.

 • Ruim 30 (bovenschoolse) medewerkers van schoolbesturen volgen op dit moment een scholing in auditing en visitatie via de PO-Raad. De scholing richt
  zich op het vergroten van kennis en vaardigheden benodigd bij het uitvoerenvan audits en visitaties. Waarom gaan bovenschoolse beleidsmedewerkers en
  schoolleiders hiervoor in de schoolbanken? En wat levert het hen op? Een verslag aan de hand van interviews met een aantal deelnemers.

 • Thema
  25-11-2014

  Goed onderwijs vraagt om goede onderwijsorganisaties waar leraren, schoolleiders en schoolbestuurders met elkaar samenwerken. Schoolbesturen creëren de ruimte en voorwaarden die de mensen in de school nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Ze waarborgen de ontwikkeling van de hele organisatie en zorgen ervoor dat intern iedereen hierbij betrokken is: bestuurlijke staf, schoolleider en leraar, maar ook intern toezicht en de medezeggenschapsraad.   Lees verder