• De vrijwillige bijdrage die de meeste scholen in het primair onderwijs vragen aan ouders, is sinds 2014 vrijwel gelijk gebleven. Gemiddeld wordt ouders om een eigen bijdrage gevraagd van 57 euro, zo blijkt uit de Schoolkostenmonitor die onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven dinsdag aan de Tweede Kamer stuurden.

 • Toetsen in het primair en voortgezet onderwijs moeten meer worden gebruikt om leerlingen te volgen en ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ook zijn er meer brede brugklassen nodig om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Dat adviseert de Onderwijsraad in diverse rapporten.

 • Geen enkel kind mag uitgesloten worden van schoolreisjes, kopt RTL Nieuws. Ze doelt daarmee op de nieuwe richtlijn die schoolbesturen donderdag op de ALV van de PO-Raad met elkaar hebben vastgesteld. 

 • Enkele leden van de PO-Raad gaan binnenkort in gesprek met Ouders & Onderwijs over de vrijwillige ouderbijdrage. Het doel is om tot richtlijnen voor scholen en schoolbesturen te komen en wenselijke uitgangspunten te formuleren over de ouderbijdrage in het primair onderwijs.

 • Het Algemeen Dagblad en diverse regionale kranten schrijven dat de vrijwillige ouderbijdrage op zowel basisscholen als middelbare scholen de afgelopen vijf jaar is gestegen. Het zou gaan om enkele tientjes per kind. 

 • Scholen vragen een steeds grotere bijdrage van ouders om activiteiten van leerlingen van te betalen, schrijft dagblad Trouw. De PO-Raad vindt dat de bekostiging van het onderwijs hoog genoeg zou moeten zijn zodat de ouderbijdrage helemaal kan verdwijnen.

 • Ondanks de aantrekkende economie blijft het aantal arme kinderen hoog: zo’n 8 à 12 procent, schrijft de Sociaal Economische Raad vandaag. Ouders hebben soms moeite de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, waardoor hun kind niet aan alle activiteiten mee kan doen. De PO-Raad vindt dat een ouderbijdrage überhaupt niet nodig zou moeten zijn. De oplossing? Een fatsoenlijke basisbekostiging door de overheid.

 • De Tweede Kamer wil dat er – in overleg met het onderwijsveld – een limiet wordt gesteld aan de vrijwillige bijdrage die scholen in het primair en voortgezet onderwijs van ouders mogen vragen. Een motie met deze strekking van de Kamerleden Vermue (PvdA) en Van Dijk (SP) werd op 14 februari aangenomen. De PO-Raad is geen voorstander van het wettelijk instellen van een maximale vrijwillige ouderbijdrage; de beleidsvrijheid van scholen wordt hiermee teveel aangetast.

 • Wat zijn de regels rondom de vrijwillige ouderbijdrage die scholen van ouders mogen vragen?

  Scholen mogen een bijdrage in de kosten vragen aan ouders, mits deze bijdrage vrijwillig is en ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. Scholen moeten die vrijwillige bijdrage vervolgens opnemen in de Schoolgids.

  Ouders op hun beurt hoeven deze bijdrage niet te betalen als ze dat niet kunnen of willen. Het kan dan wel zijn dat hun kind niet kan meedoen aan de activiteit. Dit geldt alleen voor zaken die niet binnen het lesprogramma verplicht zijn. Gaat het bijvoorbeeld om tablets die nodig zijn in de les, dan moeten alle leerlingen hiervan gebruik kunnen maken, ongeacht of hun ouders hebben betaald.

  Meer weten over vrijwillige ouderbijdragen? In het pamflet van Stichting Leergeld Nederland staan tips voor scholen en directeuren hoe zij hier goed vorm aan kunnen geven en tips voor ouders van minimagezinnen hoe zij met deze bijdragen kunnen omgaan.

Pagina's