• Samenwerkingsverbanden hanteren uiteenlopende afspraken rond het thema geld volgt leerling bij verhuizingen en doorplaatsingen van leerlingen naar het (VS)O met instroom van buiten het eigen SWV. Wat is de algemeen geldende regelgeving op dit punt?

    Het (V)SO heeft geen grensverkeerregeling zoals in het speciaal basisonderwijs (SBO). Omdat de leerling in principe een toelatingsverklaring (TLV) heeft moet het SWV betalen dat deze TLV heeft afgegeven. Een leerling uit (V)SO die van SWV A naar SWV B gaat wordt nog steeds betaald door het SWV dat de TLV heeft afgegeven.

  • Samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht de ondersteuningsbekostiging te betalen voor leerlingen die tussen de telling van 1 oktober T-1 en 1 februari daaropvolgend zijn ingeschreven in het (v)so. De wijze waarop dit dient plaats te vinden is een complexe zaak. Met de nieuwe modellen van de PO-Raad kunnen samenwerkingsverbanden en (v)so-scholen hun groeibekostiging weer automatisch laten berekenen. 

  • Een mogelijk wetgevingstraject voor het invlechten van het speciaal in het regulier onderwijs zal volgen op de praktijk en op de inhoud. De invlechting (voorheen: ontvlechting) gaat door op basis van wat er gebeurt in de regio’s en de daar gevoelde knelpunten. Dat meldt het bestuurlijk overleg Passend Onderwijs van PO-Raad, VO-raad en OCW vandaag in een gezamenlijk bericht. 

  • De nieuwe regeling personele bekostiging PO voor het schooljaar 2015-2016 is gepubliceerd. De GPL- ontwikkeling voor het onderwijzend personeel gaat omhoog met 0,636%. Daarnaast zijn de bedragen voor personeels- en arbeidsmarkt en de prestatiebox gewijzigd. Ook is de aanpassing in de bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs in deze regeling verwerkt.