• In aanloop naar de bespreking van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer deze week, heeft de PO-Raad via een brief aan de Kamer aandacht gevraagd voor een aantal zaken die een optimale uitvoering van het Bestuursakkoord nog in de weg staan: gebrekkig internet op scholen, hoge werkloosheidskosten en de positie van achterstandsleerlingen en vluchtelingenkinderen.

  • D66 wil opheldering van minister Sander Dekker van Onderwijs over de noodkreet van enkele Amsterdamse middelbare scholen vandaag in de Volkskrant. Op dit moment hangt het onderwijs aan achterstandsleerlingen daar af van ‘goodwill’ van docenten, die volgens het artikel zestig uur in de week draaien, waarvan een derde in de eigen tijd. De PO-Raad herkent deze signalen in het primair onderwijs en vroeg eerder dit voorjaar al aandacht voor het achterstandenbeleid in grote steden.

  • Gemeenten hebben de afgelopen vijf jaar vooruitgang geboekt in de uitvoering van het beleid voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). De grote gemeenten lopen echter voor op de kleinere, onder meer vanwege een verschil in budget dat zij ontvangen. De PO-Raad maakt zich zorgen om deze verschillen, want het is belangrijk dat alle kinderen die risico lopen op een taalachterstand gebruik kunnen maken van goede vve.

  • Zorg ervoor dat kinderopvang, gemeenten, peuterwerk en onderwijs in een doorgaande lijn op elkaar worden afgestemd en werk toe naar één basisvoorziening voor álle kinderen. Op die manier kunnen jonge kinderen zich optimaal ontwikkelen. Die oproep doet de PO-Raad vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de PO-Raad is het huidige aanbod voor jonge kinderen te versnipperd en bieden de plannen van het kabinet om dit op te lossen te weinig soelaas.

  • Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) houden vast aan hun plannen om peutervoorzieningen te harmoniseren, waarbij het onderscheid tussen werkende en niet werkende ouders blijft. Dat werd duidelijk uit een brief die zij deze week aan de Tweede Kamer stuurden. De PO-Raad vindt dat hiermee onvoldoende oplossing wordt geboden voor de versnippering in het aanbod voor jonge kinderen.

  • Met masterclasses voor kleuterleerkrachten zet School aan Zet specifiek in op opbrengstgericht werken in de groepen 1 en 2. Schoolbestuurder Anja Hagedoorn van Panta Rhei: ,,Wij streven naar een doorgaande ontwikkelingslijn van groep 1 tot en met groep 8. Dat kan niet zonder gerichte aandacht voor het kleuteronderwijs.''

  • Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) houden vast aan hun plannen waarmee zij voorschoolse voorzieningen willen harmoniseren. Ze beamen dat ze daarmee slechts een kleine stap zetten naar een één peutervoorziening voor álle kinderen, maar zijn ervan overtuigd dat het om een stap in de goede richting gaat. Dat bleek woensdag in een debat in de Tweede Kamer.De PO-Raad vindt dat een gemiste kans.

  • De PO-Raad neemt regelmatig een kijkje achter de schermen bij scholen en hun besturen die voortvarend werken aan het voorkomen van achterstanden en spreekt met andere betrokkenen. In deel zes van de serie ‘Het jonge kind’, wordt de lezer meegenomen naar de stichting RK Primair Onderwijs in Culemborg. Directeur Jos van Zutphen vertelt hoe hij VVE op zijn drie scholen organiseert zonder dat het een 'eenheidsworst' wordt.

  • De PO-Raad heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen de organisatie van één voorziening voor alle peuters mogelijk te maken. Kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en gemeenten willen graag zo’n voorziening organiseren, maar de huidige kabinetsplannen reiken voor die ambitie niet ver genoeg. De PO-Raad stuurde donderdag een brief met deze boodschap aan de Kamer. Een voorziening in doorgaande lijn met het onderwijs is volgens de PO-Raad nodig om kinderen een zo goed mogelijke start te geven.

  • De PO-Raad is teleurgesteld in de plannen van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) waarmee zij onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang beter op elkaar willen afstemmen. De PO-Raad hoopte dat hiermee een stap zou worden gezet in het opzetten van één basisvoorziening voor alle kinderen. Dit lijkt nu niet het geval.

Pagina's