• Bij de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s) lopen schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en andere partners tegen belemmerende wet-en regelgeving aan. De PO-Raad heeft daarom in kaart gebracht welke regelgeving een belemmering vormt in de ontwikkeling van een IKC en daarover een advies uitgebracht aan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  • Vroegschoolse educatie is belangrijk om taalachterstanden bij kinderen al op jonge leeftijd zoveel mogelijk te voorkomen. Het goed organiseren ervan is alleen zo makkelijk niet. De PO-Raad neemt maandelijks een kijkje achter de schermen bij scholen en hun besturen die voortvarend werken aan het voorkomen van achterstanden en spreekt met andere betrokkenen. Hun verhalen zijn verwerkt in de serie ‘Het jonge kind’.

  • De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) laat te wensen over. Zowel het gemeentelijk beleid, als de uitvoering van VVE op peuterspeelzalen, in kinderdagverblijven en groep 1 en 2 van de basisschool kunnen worden verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. De PO-Raad is hierover bezorgd en vindt dat alle betrokken partijen beter moeten samenwerken om de kwaliteit op peil te brengen.

  • De PO-Raad vindt het zorgelijk dat de wachtlijsten voor peuterspeelzalen groeien. Kinderen met een taal-of gedragsachterstand, die Vroeg-en Voorschoolse Educatie nodig hebben, komen zo onvoldoende...

  • Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vroegschoolse educatie (VVE) op de scholen die onder hen vallen. Het helder in kaart brengen van de kwaliteit van de VVE en het juist interveniëren, kan lastig zijn. De PO-Raad heeft daarom hulpmiddelen op de website gebundeld.

  • Bij de start van het ondersteuningstraject Focus op Vroegschoolse Educatie in 2009 is een eerste peiling onder scholen en schoolbesturen uitgevoerd over VVE binnen het onderwijs. Deze meting wordt...

Pagina's