• Hoe kun je extra personeel inzetten voor het uitvoeren van jouw NPO-schoolplannen zonder na afloop met onverwachte kosten te zitten? De PO-Raad ontwikkelde een rekentool die je inzicht geeft in de werkgeverslasten tijdens de NPO-periode en de kosten van transitievergoedingen en mogelijke werkloosheidskosten na afloop.  

  • Voor het maken van een goede meerjarenbegroting is het nodig om te weten hoe groot voor de werkgever het percentage van de opslag is van de loonkosten ten opzichte van de maandsalarissen. Hiervoor is het instrument Werkgeverslasten recent aangepast. Een schoolbestuur kan daarmee berekenen welk percentage voor hem van toepassing is.

  • Drie instrumenten in de Toolbox Financiën zijn bijgewerkt met actuele gegevens voor 2018.

  • De nieuwe regeling personele bekostiging PO voor het schooljaar 2015-2016 is gepubliceerd. De GPL- ontwikkeling voor het onderwijzend personeel gaat omhoog met 0,636%. Daarnaast zijn de bedragen voor personeels- en arbeidsmarkt en de prestatiebox gewijzigd. Ook is de aanpassing in de bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs en samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs in deze regeling verwerkt.

  • Het is nog onduidelijk wat de effecten zijn van de dalende pensioenpremies op de werkgeverslasten van schoolbesturen. De PO-Raad wil haar leden erop wijzen dat de dalende premies niet per definitie tot gevolg hebben dat ook de netto werkgeverslasten afnemen.

  • Honderden leraren in het primair onderwijs dreigen hun baan te verliezen omdat scholen geld tekort komen om hen te betalen. Scholen moeten leraren ontslaan of verlengen contracten niet als gevolg van stille bezuinigingen. De PO-Raad vindt dit zorgelijk.

  • Schoolbesturen krijgen 0,17 procent meer personele bekostiging ter compensatie van de gestegen arbeidskosten in 2013. Dit is onvoldoende om de daadwerkelijk gestegen werkgeverslasten te compenseren. Deze ontwikkeling trekt samen met bezuinigingen en de krimp een steeds grotere wissel op de begroting van de scholen.

  • De PO-Raad roept het kabinet op het dreigend ontslag van leraren en de daarmee gepaard gaande stijgende werkloosheidskosten voor schoolbesturen een halt toe te roepen. In een brief doet de PO-Raad een dringend appèl op staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) daarom tijdelijk extra geld te investeren waarmee zoveel mogelijk banen blijven behouden.

  • Het onderwijs moet het voortaan doen met 200 miljoen euro minder subsidie. Voor het primair onderwijs betekent dat dat veel organisaties pijn zullen lijden. De PO-Raad betreurt dat op structurele middelen wordt gekort maar is opgelucht dat de lumpsum niet wordt geraakt en besparingen daarmee in principe niet direct ten koste gaan van het onderwijs voor leerlingen.

  • Schoolbesturen die hun oudere werknemers bij een reorganisatie een ontslagvergoeding geven wanneer zij vrijwillig vertrekken, lopen het risico flink meer geld kwijt te zijn dan gedacht. De...

Pagina's