• Vandaag zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs hervat. De vakbonden kwamen daarbij met een nieuwe gedetailleerde inzetbrief. De PO-Raad gaat deze brief bestuderen en praat op 23 april verder met de vakbonden.

  • Zoals eerder aangegeven, moet in het jaarverslag 2013 een toekomstperspectief worden opgenomen: de zogeheten continuïteitsparagraaf. De PO-Raad heeft een document opgesteld met daarin een nadere uitleg en enkele tips voor het opstellen van de betreffende paragraaf.

  • De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin wordt gepleit voor het onderbrengen van de bestuurders in de reguliere cao, die voor al het personeel in de sector geldt. Bestuurders zouden dan niet langer een aparte cao hebben. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft de motie ontraden en vindt hem onuitvoerbaar.

  • Schoolbesturen hebben tot 31 mei 2014 de tijd om koppels van beginnende en ervaren leraren aan te melden voor het project ‘Vierslagleren’. Tweehonderd beginnende leraren krijgen daardoor de komende twee jaar de mogelijkheid lessen over te nemen van doorgewinterde collega’s. Zij krijgen daarna een vaste baan van 0,4 fte.

  • In de afgelopen week werd meer duidelijk over de verdeling van het geld dat is gemoeid met het Herfstakkoord. Dat gaat onder meer naar leraren en passend onderwijs. Daarnaast werd ook bekend dat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in 2015 en 2016 een extra budget krijgt van 2,5 miljoen euro op jaarbasis. Dit extra budget voor het NRO is onderdeel van een incidentele extra investering die voortvloeit uit het Herfstakkoord.

  • Het leerlingenprognosemodel www.scenariomodelpo.nl is geactualiseerd. Hiermee zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Eveneens maakt het scenariomodel prognoses over personele en materiële bekostiging van scholen en besturen in het basisonderwijs direct inzichtelijk. Het Scenariomodel is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO

  • De Tweede Kamer heeft besloten een deel van de Wet werk en zekerheid een jaar later dan gepland in te voeren. Het deel van de wet dat toeziet op het aantal tijdelijke contracten dat een medewerker...

  • Onlangs vond de werkconferentie Functiemix plaats voor besturen met behoefte aan ondersteuning bij het behalen van de functiemixdoelen. In de plenaire opening benadrukte Simone Walvisch, vice-voorzitter van de PO-Raad, de kansen die de functiemix biedt om de school en het onderwijs te ontwikkelen door goed na te denken over wat de school nodig heeft en welke taken daarbij horen. Een verslag van de conferentie en de bijbehorende workshops.

  • Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) willen voorkomen dat beginnende leerkrachten vroegtijdig afhaken. Ze investeren daarom tachtig miljoen euro in zestig initiatieven die het onderwijs op de pabo’s en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk op scholen, zo kondigden ze deze week aan.

  • De nieuwe Wet werk en zekerheid leidt tot grotere klassen in het primair onderwijs wanneer het wetsvoorstel niet wordt aangepast. De wet, die onder meer paal en perk moet stellen aan het aantal tijdelijke contracten dat een werknemer mag krijgen, maakt het schoolbesturen namelijk lastig vervanging te regelen voor zieke leerkrachten.

Pagina's