• De leden van de PO-Raad hebben met een grote meerderheid ingestemd met het bereikte principeakkoord over de personele gevolgen van de invoering van Passend onderwijs. 90% van de respondenten op de ...

  • Zou het ons gaan lukken? In januari 2013 gaan de bonden en de PO-Raad weer om de tafel om over de CAO te praten. In het informele overleg zijn de vakbonden en de PO-Raad het er al een paar jaar over eens dat het huidige CAO-boekje niet meer voldoet aan wat moderne arbeidsverhoudingen nodig hebben. We zijn het eens over de noodzaak van een minder complexe regelgeving en toegankelijker taalgebruik. En ook over de wens van een inhoudelijke moderniseringsslag.

  • De PO-Raad en de onderwijsvakbonden hebben besloten de CAO met de secundaire arbeidsvoorwaarden op korte termijn aan te passen op de onderdelen die technisch noodzakelijk zijn op basis van huidige...

  • De PO-Raad vindt het een gemiste kans voor zowel werknemers als werkgevers in het (primair) onderwijs dat de betrokken partijen er niet in geslaagd zijn een akkoord te sluiten over een herziening...

  • Het Vervangingsfonds/Participatiefonds is op zoek naar een directeur. De directeur geeft samen met een adjunct directeur de dagelijkse leiding aan een gemeenschappelijk bestuursbureau van beide...

  • Sectororganisaties, vakbonden en het Ministerie van OCW hebben in goed overleg een concept landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen die resulteren uit het verleggen van...

  • De PO-Raad neemt met belangstelling kennis van de uitkomsten van het onderzoek van de staatssecretaris naar de groepsgrootte in het basisonderwijs. De cijfers laten zien dat het aantal handen in...

  • De Volkskrant besteedde op 12 en 15 november aandacht aan de modernisering van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. De PO-Raad vindt het dringend gewenst dat het primair onderwijs een cao krijgt...

  • De PO-Raad heeft een brief gestuurd aan staatssecretaris Dekker van OCW, naar aanleiding van het aannemen van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)....

  • De PO-Raad heeft als één van de eerste organisaties kennisgemaakt met de nieuwe vaste Kamercommissie in de tweede kamer. Tijdens het gesprek hebben we de ontwikkelingen en uitdagingen voor de...

Pagina's