• Wat zijn de gevolgen van het einde van het overgangsrecht per 1 juli 2016 voor lopende tijdelijke contracten en voor nieuwe tijdelijke contracten? De PO-Raad heeft deze schematisch op een rij gezet in een beslisboom.

 • Door de beperkingen van de Wet werk en zekerheid is het voor het primair onderwijs niet mogelijk om vervangers aan te kunnen trekken wanneer het nodig is. Dat zei Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, maandag op Radio 1. Zij roept minister Asscher (Sociale Zaken) daarom op de wet te verruimen voor de sector. Ook diverse andere media besteedden aandacht aan deze boodschap.

 • Minister Lodewijk Asscher vindt dat sociale partners in het primair onderwijs aan de cao-tafel problemen met de Wet werk en zekerheid moeten oplossen, zo bleek uit een debat hierover in de Tweede Kamer. Wel wil hij een verkenner langs de tafel sturen die kan helpen bínnen de wet oplossingen te vinden. De Kamer vindt dat Asscher zelf actiever daaraan moet meewerken en waar nodig snel de wet moet aanpassen.

 • Vooruitlopend op het debat over de Wet werk en zekerheid (Wwz) in de Tweede Kamer volgende week, heeft Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) toegezegd dat hij bereid is de wet aan te passen als sectoren met concrete plannen komen. De PO-Raad juicht dit toe en heeft hier ook voorstellen voor. Zij vraagt al langere tijd aandacht voor het feit dat de Wwz geen enkele rekening houdt met de specifieke situatie van het primair onderwijs. Zo leidt de Wwz onder meer tot problemen bij vervanging van zieke leraren.

 • Geldt vanaf 1 juli 2016 de Wwz ook voor het openbaar onderwijs?

  De meeste onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) gaan over wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (BW), zoals aanzegplicht, ketenregeling en transitievergoeding. Medewerkers in het openbaar onderwijs hebben een ‘ambtenarenstatus’ en het BW is op hen niet van toepassing. De Wwz zal dus niet vanaf 1 juli 2016 voor hen gelden. 

  Normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (= gelijkstelling met burgerlijk arbeidsrecht) zal nog jaren duren. Bij een cao kunnen onderdelen ook worden geüniformeerd, maar daarover is nu nog niets te zeggen. Het onderhandelingsakkoord zal duidelijk maken welke verdere stappen er gezet kunnen worden.

 • Op dit moment geldt het overgangsrecht ketenbepaling voor het bijzonder onderwijs. Uiterlijk op 1 juli 2016 zal dit overgangsrecht vervallen en zal de ketenbepaling in werking treden. De PO-Raad adviseert schoolbesturen daar rekening mee te houden bij het aangaan van nieuwe contracten.

 • De rechter heeft het hoger beroep van de FNV tegen het loonruimteakkoord afgewezen. De PO-Raad is blij dat de rechter ook in hoger beroep oordeelt dat partijen bij het afsluiten van het akkoord rechtmatig hebben gehandeld en een open en reëel overleg hebben gevoerd. De PO-Raad wil nu snel met de bonden verder praten over een nieuwe CAO PO.

 • Aanstaande donderdag spreekt de PO-Raad met de vakbonden over een nieuwe cao. De inzet van de PO-Raad is om snel tot afspraken te komen.

 • Vervanging organiseren binnen het primair onderwijs is een hele uitdaging. De Wet werk en zekerheid (Wwz) leidt ertoe dat de huidige manier van vervangen moet veranderen. De PO-Raad heeft, samen met haar leden, de stappen voor vervangen verder uitgewerkt in Cyclus van vervangen in het primair onderwijs

Pagina's