• UPDATE: Op 1 juli 2015 is een aantal belangrijke regelingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden. De Wwz kent een overgangsregeling ketenbepaling. Die overgangsregeling houdt in dat de regelingen over de ketenbepaling die in een lopende cao staan, van kracht blijven totdat er een nieuwe cao is afgesloten uiterlijk tot 1 juli 2016.

 • Hoe gaan het Vervangingsfonds en Participatiefonds om met min/max-contracten?

  Hoe het Vervangingsfonds en Participatiefonds om zullen gaan met medewerkers met min/maxcontracten is nog onbekend. De PO-Raad wil dat ook na inwerkingtreding van de WWZ elke afwezige leraar vervangen kan worden. De cao-inzet van de PO-Raad is er daarom op gericht om flexibele inzet van medewerkers mogelijk te houden. Dat betekent volgens ons ook dat waar de reglementen van het Vf en Pf een goede organisatie van vervangingen in de weg zitten, deze reglementen moeten worden aangepast.

 • Hoe hoog is de WW-uitkering van een medewerker na einde dienstverband?

  Indien de medewerker bij het einde van een min/max-contract recht heeft op de WW-uitkering, wordt die vastgesteld op basis van het gemiddelde salaris dat de medewerker in de 12 maanden daarvoor heeft ontvangen. De hoogte van de WW-uitkering wordt dus vastgesteld op basis van het gemiddelde salaris, niet op basis van het minimum aantal te werken uren uit het min/max-contract.

 • Heeft een medewerker met een min/max-contract recht op salaris bij ziekte?

  Als de medewerker ziek wordt, dan moet u de medewerker de minimale arbeidsduur uit het min/max-contract doorbetalen. Indien de medewerker al stond ingeroosterd boven de minimale arbeidsduur per week, moeten ook die uren worden doorbetaald.

 • P&O-ers ondersteunen het schoolbestuur en schooldirecteuren zodat zij een goede werkgever kunnen zijn. Die zorgen ervoor dat de randvoorwaarden op orde zijn waardoor de leraar zo goed mogelijk zijn werk kan doen. En aangezien de leraar de belangrijkste factor is voor goed onderwijs komt dit de leerling ten goede. De kennisgroep P&O helpt P&O- ers bij het vormgeven van HR-beleid in...

 • De Arbeidsvoorwaardencommissie komt afhankelijk van cao-onderhandelingen diverse keren per jaar bij elkaar.

 • Een goede cao voor het primair onderwijs draagt eraan bij dat leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners hun werk goed kunnen doen en dat leerlingen daardoor goed onderwijs krijgen....

 • Er doen veel berichten de ronde over de Wet werk en zekerheid en de gevolgen van die wet voor werknemers en werkgevers in het onderwijs. De PO-Raad vindt het belangrijk dat bij discussies hierover de juiste informatie wordt gebruikt. Daarom heeft ze diverse vragen en antwoorden op een rij gezet.

 • Het komende schooljaar geldt in het primair onderwijs het overgangsrecht uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) geldt. In bijgaande video vertelt beleidsadviseur Ellen Bonke de belangrijkste regels voor schoolbesturen. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de Helpdeskvan de PO-Raad. Ook kunt u zich aanmelden voor een van de regionale bijeenkomsten die de PO-Raad in mei en juni organiseert over de cao en Wwz.

Pagina's