• De wijzigingen van de ‘Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren’ die per 1 januari 2017 ingaan, zijn gepubliceerd. Met name voor schoolbesturen die (ook) scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in hun organisatie hebben, kan de nieuwe regeling positieve gevolgen hebben.

  • Pagina

    Alle onderwijsinstellingen in Nederland vallen onder de Wet normering topinkomens (WNT). Deze wet bepaalt wat bestuurders en toezichthouders in de publieke en semipublieke sector maximaal mogen verdienen. Voor het onderwijs zijn er sectorale maxima vastgesteld. Die liggen veelal lager dan het gewone WNT-maximum en kunnen elk jaar worden herzien.

  • De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en de Bestuurdersvereniging PO hebben een akkoord bereikt over de CAO 2013 voor bestuurders in het primair onderwijs. In deze CAO is een...