• Per 1 januari 2016 worden de WNT-normen voor bezoldiging van functionarissen in het onderwijs vervangen door bezoldigingsklassen op basis van instellingskenmerken. De uitgangspunten van deze nieuwe regeling zijn eenvoud, transparantie en controleerbaarheid. De PO-Raad heeft sterk gepleit voor deze nieuwe methodiek, waarin meer recht wordt gedaan aan de complexiteit van de functie van bestuurders in het primair onderwijs.

  • Pagina

    Alle onderwijsinstellingen in Nederland vallen onder de Wet normering topinkomens (WNT). Deze wet bepaalt wat bestuurders en toezichthouders in de publieke en semipublieke sector maximaal mogen verdienen. Voor het onderwijs zijn er sectorale maxima vastgesteld. Die liggen veelal lager dan het gewone WNT-maximum en kunnen elk jaar worden herzien.

  • De Eerste Kamer heeft onlangs de nieuwe Wet verlaging bezoldigingsmaximum (WNT2) aangenomen. Deze is op 1 januari van kracht geworden. De wet, die bepaalt wat onder meer bestuurders maximaal mogen verdienen, heeft geen effect op het primair onderwijs (po). Het po was de enige onderwijssector waarin het maximumsalaris van de bestuurders al onder het nieuwe maximum lag van 100% van een ministerssalaris.