• Heeft een vrouwelijke werknemer recht op compensatie als de zomervakantie samenvalt met haar zwangerschaps- en/of bevallingsverlof?

  De introductie van de 40-urige werkweek heeft gevolgen voor de manier waarop wordt omgegaan met verlof uit de Wet arbeid en zorg (zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof). Deze verlofvormen kunnen wettelijk niet samenvallen met vakantieverlof. Dat betekent dat als deze verlofvormen samenvallen met gepland vakantieverlof, het vakantieverlof op een later moment – in overleg met de werkgever – alsnog kan worden genoten. De compensatieregeling zoals beschreven in artikel 8.2 lid 6 en 8B.1 lid 3 van de CAO PO vervalt hiermee.

 • Per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling of meerling. Het totale verlof duurt dan minimaal 20 weken....

 • Een werkneemster gaat wegens zwangerschap een WAZO-uitkering ontvangen van het UWV. Wordt er rekening gehouden met de tijdelijke uitbreiding die zij het afgelopen jaar had?

  Bij wisselend loon in de referteperiode kan de WAZO-uitkering hoger of lager uitvallen dan het actuele salaris. Op grond van de ZAPO moet de werkgever tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof het (actuele) salaris doorbetalen, onder aftrek van de WAZO-uitkering.

  De WAZO-uitkering gaat vaak naar de werkgever, maar is wel van de werkneemster. Dus als de uitkering hoger uitvalt dan de salarisdoorbetaling, moet de werkgever de hele uitkering doorbetalen.

 • Een werknemer is als gevolg van haar zwangerschap ziek en ontvangt sinds het begin van het nieuwe schooljaar een Ziektewet-uitkering. Heeft zij recht op compensatie vakantieverlof?

  Nee, de vakanties worden niet meer gecompenseerd indien de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt/is. (Dit geldt ook voor OOP’ers). Art. 8.6 cao PO sluit compensatie van vakantieverlof met ziekteverlof uit. Echter moet de werknemer wel in een jaar 160 uur (wettelijk) vakantieverlof kunnen genieten. Blijft de werknemer een jaar ziek en is hij niet in de gelegenheid gesteld om minimaal 160 uur op te nemen in het jaar, dan heeft hij recht op compensatie tot 160 uur, zie art. 8.1 lid 5 CAO PO.

  Alleen indien sprake is van zwangerschaps- en bevallingsverlof en samenloop met vakantieverlof vindt compensatie plaats. Als de werknemer ziek wordt op het moment dat er al recht op zwangerschapsverlof is, maar het zwangerschapsverlof nog niet is ingegaan, dan worden deze dagen wel gecompenseerd, zie art. 3:1 lid 4 Wazo.

 • Wanneer het bevallingsverlof wordt opgedeeld, mag het verlof in een periode van 30 weken worden opgenomen. Is dit de periode van 30 weken aansluitend op het bevallingsverlof of mag iemand het na 4 jaar nog eens over een periode van 30 weken opnemen?

  Uit de betreffende wettelijke bepaling (artikel 3.1 lid 6 Wet arbeid en zorg) blijkt dat de gespreide opname ingaat direct nadat het bevallingsverlof is opgedeeld. Dit betekent dat het resterend verlof binnen 30 weken kan worden opgenomen, aansluitend op het bevallingsverlof. De werknemer doet het verzoek aan de werkgever en geeft daarbij aan hoe en wanneer het resterend verlof wordt opgenomen.