Vacature lid bestuur Stichting Arbeidsmarktplatform  

De PO-Raad zoekt een lid voor de Stichting Arbeidsmarktplatform PO  

De PO-Raad is de werkgeversorganisatie van en voor schoolbesturen in het primair onderwijs. Vanuit die verantwoordelijkheid voert de PO-Raad onderhandelingen over de CAO met vakbonden. 

Sociale partners werken daarnaast samen in de Stichting Arbeidsmarktplatform PO. De doelstelling van de Stichting Arbeidsmarktplatform is het vormgeven van het gezamenlijke sectorale arbeidsmarktbeleid, binnen door de cao-tafel gestelde kaders. Het Arbeidsmarktplatform richt zich primair op het ondersteunen en stimuleren van het arbeidsmarktbeleid. Daarnaast richt het platform zich op het ontsluiten en delen van arbeidsmarktinformatie.  

Profiel Arbeidsmarktplatform PO

Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, van en voor werknemers en werkgevers. De sociale partners in de sector, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, willen bijdragen aan het beste onderwijs voor ieder kind. We dragen bij aan het creëren van de optimale omstandigheden waarbinnen iedereen in het primair onderwijs (PO) haar of zijn werk kan doen. Dat doen we door:

 • Kennis en kunde van de arbeidsmarkt en de professionele werkomgeving in het PO op te halen en te verspreiden in de sector.
 • Het creëren van een aantrekkelijke werkgeverschap en goed werkende arbeidsmarkt in het PO: voldoende gekwalificeerd personeel, loopbaankansen, werkdrukvermindering/balans, positief imago van het beroep.
 • Het versterken van professionele schoolorganisaties: teamvorming, professionele cultuur en dialoog, strategisch HR-beleid en stimulering van blijvende ontwikkeling.

De Sociale partners trekken hierin samen op met de schoolorganisaties.  

Vanuit vier belangrijke kernwaarden - verbindend, innovatief, onafhankelijk en optimistisch – richt het Arbeidsmarktplatform PO zich op:  

 • Kennisdeling

  We zorgen voor up-to-date arbeidsmarktcijfers, zowel landelijk als regionaal. Met onderzoek sluiten we aan bij de praktijk en geven ruimte aan proeftuinen.

 • Regionale samenwerking

  We ondersteunen samenwerking tussen schoolbesturen, opleidingen en andere stakeholders die samen duurzaam regionale vraagstukken willen aanpakken.

 • Verbinden

  We dragen actief bij aan het ontwikkelen van vertrouwen tussen partners in de regio. We verbinden praktijk aan kennis en vice versa.

 • Aanjagen

  We halen good practices op en jagen gewenste ontwikkelingen aan. Kennis van gebleken effectieve aanpakken delen we met de sector, onze partners en stakeholders.

Het Arbeidsmarktplatform PO is er voor iedereen in het primair onderwijs. Met hun activiteiten richten ze zich zoveel mogelijk op het versterken van de professionele organisaties. De doelgroepen van het Arbeidsmarktplatform zijn leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders, HRM en arbo-functionarissen, leden van de P(G)MR, schoolbestuurders, werknemers en werkgevers in het primair onderwijs en de landelijke sociale partners en regiobestuurders van vakbonden.

Profiel lid bestuur Stichting Arbeidsmarktplatform PO  

Bestuursleden van de Stichting Arbeidsmarktplatform dragen bestuurlijke verantwoordelijkheid, binnen de kaders die door de sociale partners worden vastgesteld. Vier bestuursleden worden door de PO-Raad voorgedragen. De PO-Raad zorgt voor inhoudelijke ondersteuning van de bestuursleden.  

Bestuursleden van het arbeidsmarktplatform zijn betrokken bij het strategisch personeelsbeleid van hun organisatie en hebben daarin bij voorkeur de nodige kennis en ervaring opgedaan. Ook hebben zij affiniteit met arbeidsmarkt- en -voorwaardenbeleid en zijn zij in staat en bereid om het arbeidsmarktplatform te besturen vanuit de belangen van de sector.  

Werkwijze bestuur  

Het bestuur komt jaarlijks vijf keer bij elkaar voor een bestuursvergadering en een strategische sessie. De agendacommissie (bestaande uit de voorzitter en de vicevoorzitter/penningmeester) bereidt samen met de secretaris de bestuursvergadering voor. De bestuursleden zijn in duo’s (themahouders) verantwoordelijk voor een programmalijn. Dit betekent dat de programmaleiders, medewerkers bureauorganisatie, periodiek met de themahouders overleggen over voorbereiding en voortgang van de projecten (dit kan bijvoorbeeld ook telefonisch via conference call).

Samenstelling bestuur Het Arbeidsmarktplatform PO is een zelfstandige stichting. Het bestuur van de stichting is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie (PO-Raad) en de werknemersorganisaties: Algemene Onderwijsbond (AOb), Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV onderwijs (CNVO) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Het bestuur bestaat uit acht personen en wordt ondersteund door een professionele bureauorganisatie, ondergebracht bij het CAOP.

Bestuurders in het Arbeidsmarktplatform worden benoemd voor vier jaar en deze termijn kan eenmaal worden verlengd.  

Meer weten en solliciteren

Interesse voor deze functie kan je kenbaar maken door een brief gericht aan het bestuur van de PO-Raad, voor 18 mei 2024 per e-mail te sturen naar dagelijksbestuur@poraad.nl.  Voor vragen over deze functie, kan je contact opnemen met Edwin van Bokhoven.