Bouwt een zieke medewerker vakantie op?

Ja, medewerkers bouwen tijdens ziekte volledig vakantieverlof op.

Een medewerker heeft altijd recht op opname van het wettelijk vakantieverlof. Als een medewerker in een jaar 160 uur vakantieverlof heeft genoten (deeltijders naar rato), dan is het wettelijk verlof opgenomen. Als door ziekte het wettelijk verlof in een jaar niet (volledig) opgenomen kon worden, dan heeft de medewerker later nog recht op het restant. Zie artikel 8.1 lid 4 CAO PO.

Als in een jaar ziekte en bovenwettelijk verlof samenvallen, dan komen de niet genoten vakantiedagen te vervallen. Zie artikel 8.1 leden 4 en 5 CAO PO.

cao paragraaf
Vakantie & verlof