De regelgeving rond algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) is gewijzigd. Wat betekent dit voor ons schoolbestuur?

Per 1 januari 2014 is de elektronische publicatieplicht voor algemeen nut beogende instellingen (‘ANBI’s’) in werking getreden. Ter behoud of verkrijging van de ANBI-status is het voor uw onderwijsinstelling van belang dat de financiële verantwoording over 2013 uiterlijk op 1 juli 2014 op het internet wordt gepubliceerd. Zoals bekend kan de ANBI-status voor uw onderwijsinstelling en/of eventuele donateurs fiscale en financiële impact hebben in de sfeer van de schenk- en erfbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting.

Financiële verantwoording

Eén van de gegevens die ANBI’s met op het internet moeten publiceren, betreft de publicatie van ten minste de (verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting (financiële verantwoording).

Met betrekking tot de publicatie van deze financiële verantwoording geldt dat deze informatie binnen zes maanden na afloop van het volledige boekjaar op het internet geplaatst moet zijn. Dit betekent dat in het geval het boekjaar van uw onderwijsinstelling gelijk is aan het kalenderjaar, de financiële verantwoording over 2013 uiterlijk op 1 juli 2014 op het internet moet worden geplaatst.

Indien momenteel nog niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, is het van belang dat uw onderwijsinstelling alsnog deze informatie op korte termijn op het internet publiceert.

‘ex-ANBI’
Indien uw onderwijsinstelling vanaf een bepaald moment niet langer aan de voorwaarden voor toepassing van de ANBI-status voldoet, kan de ANBI-status (met terugwerkende kracht) worden ingetrokken.

Na (vrijwillig) verlies van de ANBI-status moet alsnog, op straffe van een boete van maximaal €19.500, aan verschillende voorwaarden worden voldaan. De ‘ex-ANBI’ moet bijvoorbeeld de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag uit eigen beweging tijdig aan de Belastingdienst overleggen. Daarnaast dient een gespecificeerde opgave van de gedane schenkingen aan de Belastingdienst overlegd te worden.

Deze informatieplicht geldt zolang de ex-ANBI ‘het voor het algemeen nuttige doel bestemde vermogen’, zoals dat aanwezig was ten tijde van het verlies van de ANBI-status, nog niet volledig heeft besteed.

Meer informatie
Voor meer informatie of het aanvragen van een ANBI-status, kunnen schoolbesturen terecht bij de Belastingdienst. Of op de website van PwC.