Dienen wij de kosten voor een beeldschermbril te vergoeden?

Artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bepaalt in het vierde lid: 'Indien de resultaten van het onderzoek, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, dit vereisen en normale oogcorrectiemiddelen niet kunnen worden gebruikt, worden aan de betrokken werknemer speciale, met de desbetreffende arbeid verband houdende, oogcorrectiemiddelen verstrekt'.
De Arbocatalogus PO geeft daaraan deze uitleg. Een werkgever dient een beeldschermbril dus in beginsel te vergoeden als de bril voor het werk nodig is. Je kunt als werkgever eigen beleid opstellen voor de (hoogte van de) vergoeding die wordt toegekend.